14-3.2 § 14-3 første og annet ledd – Sletting og fortsatt registrering

Tidligere første ledd om meldeplikt ved opphør av registrert virksomhet er opphevet. Bestemmelsen er videreført i skatteforvaltningsloven § 8-13.

Den registrerte virksomheten skal etter § 14-3 første ledd slettes i Merverdiavgiftsregisteret dersom virksomheten er opphørt eller skattekontoret av særlige grunner finner å kunne slette registreringen.

Registrert virksomhet skal etter § 14-3 annet ledd som hovedregel stå i Merverdiavgiftsregisteret i to hele kalenderår etter at omsetning og avgiftspliktige uttak er sunket under registreringsgrensen. Virksomheten vil i denne perioden fortsatt være avgiftspliktig, og uansett ha plikt til å beregne og betale merverdiavgift, samt å sende inn omsetningsoppgaver.

Etter at henvisningen i merverdiavgiftsloven § 14-3 annet ledd ble endret med virkning fra 1. juli 2010, kan virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-1 annet ledd annet punktum forbli registrert i minst to hele kalenderår etter at vilkårene for slik registrering ikke lenger er oppfylt. Dette vil eksempelvis gjelde hvor en klubb rykker ned til et lavere nivå enn nest øverste divisjon i fotball for menn, eller til nivået under den øverste divisjonen i ishockey for menn, forutsatt at billettinntektene fra idrettsarrangementer etter nevnte nedrykk utgjør mindre enn tre millioner kroner.

Bestemmelsen om fortsatt registrering på tross av omsetning under beløpsgrensen, må sies å være av praktisk karakter. Bakgrunnen for bestemmelsen var i sin tid å forhindre unødig arbeid med stadige inn- og utmeldinger i det som den gang het merverdiavgiftsmanntallet. Før en lovendring 8. juni 1979 kunne selv en midlertidig nedgang i omsetningen føre til sletting, og ny registrering måtte foretas dersom omsetningen igjen økte.

Bestemmelsen i § 14-3 annet ledd praktiseres slik at sletting først skal skje når omsetning/uttak de tre foregående kalenderår har ligget under registreringsgrensen i § 2-1 første til tredje ledd. Dersom det i 2010 konstateres at omsetning og uttak er sunket under beløpsgrensen, skal virksomheten således fortsatt stå registrert i hele 2011 og hele 2012, såfremt det ikke foreligger særlige grunner til å slette den etter § 14-3 første ledd.

Regelen gjelder imidlertid bare når virksomheten fortsatt drives på tilnærmet samme måte som tidligere. Synker omsetningen under registreringsgrensen som følge av at virksomheten er lagt om eller at deler av virksomheten er solgt, skal virksomheten straks slettes i Merverdiavgiftsregisteret. At det straks startes opp en annen type virksomhet gir ikke rett eller plikt til fortsatt registrering, om ikke denne nye virksomheten på selvstendig grunnlag fyller registreringsvilkårene. Se for eksempel KMVA 7105.

Næringsdrivende som ikke har avgiftspliktig omsetning hvert år, kan over en lengre periode ha en så stor omsetning at den gjennomsnittlig likevel vil komme over registreringsgrensen i løpet av tolv måneder. Finansdepartementet har i et slikt tilfelle samtykket i at en skogeier kan registreres i merverdiavgiftsmanntallet (nå Merverdiavgiftsregisteret) (U 1/70 av 20. februar 1970 nr. 11). Det er i disse tilfellene klart at omsetningen i minst en tolvmånedersperiode må ha oversteget beløpsgrensen på 50 000 kroner i merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd. Det er lagt til grunn at der skogeierens omsetning har vært under beløpsgrensen i minst to hele kalenderår, vil det etter en konkret vurdering inntil videre være mulig å forbli registrert i Merverdiavgiftsregisteret hvis gjennomsnittlig årlig omsetning i siste femårsperiode er over beløpsgrensen, jf. ovennevnte uttalelse og lovens uttrykk i § 14-3 annet ledd om at avgiftssubjektet skal forbli registrert i minst to hele kalenderår.

Dersom gjennomsnittlig årlig omsetning ikke overstiger beløpsgrensen, vil skogeieren fremdeles være registreringspliktig fra og med den tolvmånedersperioden omsetning og uttak overstiger 50 000 kroner (F 11. mai 1971). Dersom skogeierens omsetning faller under beløpsgrensen, skal vedkommende stå registrert i minst to hele kalenderår, men her antas det at vurderingen av registreringsretten vil være tilsvarende som for andre virksomheter.

Med virkning fra 1. januar 2018 er forvaltningspraksis når det gjelder virksomhetsvurderingen for skogbruk endret. Det vises til Prop. 1 LS (2017-2018) avsnitt 8.6 og omtale foran i M-2-1.4 og M-9-2.3. Praksisomleggingen innebærer ingen endring av forvaltningspraksis når det gjelder gjennomsnittsbetraktninger knyttet til beløpsgrensen for registrering.

At det blir åpnet konkurs i et enkeltpersonforetak gjør ikke i seg selv at virksomheten må anses opphørt og at virksomheten skal slettes. Enkeltpersonforetak som etter avtale med bostyrer fortsetter virksomheten videre har derfor i utgangspunktet rett og plikt til å stå registrert også etter at det er det åpnet konkurs.

Etter § 14-3 annet ledd er det den til enhver tid gjeldende beløpsgrense i § 2-1 første til tredje ledd som skal legges til grunn ved vurderingen av om omsetning og uttak er falt under denne grensen. Dette innebærer for eksempel at virksomhet som ved en vurdering etter 1. januar 2004, hvor registreringsgrensen ble økt fra 30 000 til 50 000 kroner, har hatt omsetning under 50 000 kroner i de foregående tre kalenderår, skal tas ut av Merverdiavgiftsregisteret selv om altså omsetningen lå over 30 000 kroner i årene 2001 til 2003.