6-30.5 § 6-30 tredje ledd – Avgiftsfritaket for omsetning av varer og tjenester til norske spesialfartøyer til bruk i petroleumsvirksomhet til havs

Etter merverdiavgiftsforskriften § 6-30-7 gjelder fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 tredje ledd for alle varer til bruk for spesialfartøyet. Det er ikke noe krav om at varene leveres direkte til fartøyet.

I forskriftens § 6-30-8 første ledd bokstav a til c er det listet opp hvilke tjenester som omfattes av fritaket. Det er hhv. sleping av fartøy, utleie av varig driftsutstyr som leveres til fartøy og rett til å disponere kommunal havn som nevnt i merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav j. Med unntak av teletjenester (§ 6-30-5 annet ledd bokstav d) er det de samme tjenester som kan leveres avgiftsfritt til norsk fartøy i utenriks fart, jf. M-6-30.5ovenfor. Fritaket for formidlingstjenester i § 6-30-8 annet ledd er videre identisk med fritaket etter 6-30-5 annet ledd for norsk fartøy i utenriks fart.

Før avgiftsfritaket kom inn i den tidligere lov hadde Finansdepartementet i enkelte tilfeller innrømmet avgiftsfritak for leveranser til spesialskip med stasjonære oppdrag i offshore petroleumsvirksomhet.

Avgiftsfritaket kom inn ved lov av 13. juni 1980. I Ot.prp. nr. 48 (1979–80) uttales bl.a. at fritaket for skip i utenriks fart er begrunnet ut fra målsettingen om å likestille utenriksflåten avgiftsmessig med utenlandsk skipsfart og ønsket om å stille norske leverandører likt med utenlandske leverandører. Det vises deretter til at norske spesialskip til bruk i petroleumsvirksomhet, og som ikke regelmessig anløper utenlandske havner, etter gjeldende regler ikke har krav på avgiftsfrie leveranser under oppdrag på oljefeltene. Finansdepartementet mente at de samme hensyn som gjør seg gjeldende for utenriksflåten, taler for at også leveranser til spesialskip til bruk i forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske petroleumsforekomster til havs fritas for avgiftsplikt. Det vises til Av 9/80 av 24. juni 1980 som omhandler lovendringen.

Som spesialfartøy anses fartøy som er spesielt bygget eller ombygget til bruk i petroleumsvirksomheten og som har oppdrag i slik virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav l.

Fritaket omfatter bl.a. standby-fartøyer, tankskip for bøyelasting på feltet og nærmere angitte dykkerfartøyer, se nærmere Ot.prp. nr. 48 (1979–80) og Av 4/85 av 24. januar 1985.

Etter merverdiavgiftsloven § 6-9 fjerde ledd bokstav c er utleie av spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs fritatt for merverdiavgift.

Varer  Fritaket omfatter i utgangspunktet alle slags varer til bruk for spesialfartøyet, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-30-7. Også proviant omfattes av fritaket Det er et vilkår at vareleveringen skjer iht. bestillingsseddel, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-30-9 første ledd.

Fritaket omfatter varer for salg til mannskaper.