6-21.4 Levering av varer i Norge

Levering i Norge  Det vil i utgangspunktet alltid foreligge avgiftsplikt når registrert selger leverer varer her i landet. Dette vil gjelde selv om kjøperen umiddelbart etter mottaket av varene utfører dem til utlandet eller om varene faktureres til en person bosatt i utlandet. Det vises til KMVA 4109, KMVA 4307 og KMVA 4308 samt KMVA 4328.

Levering til utenlandsk næringsdrivende  I den utstrekning tollvesenet har gitt utførselstillatelse og selger er i besittelse av tilfredsstillende legitimasjon, kan selger utlevere varene i Norge til den utenlandske kjøper som selv henter varene og besørger transporten av varene ut av landet. Dette gjelder imidlertid ikke ved salg til utenlandsk privatperson (forbruker). Slike salg anses ikke som eksportsalg, men følger reglene for innenlandsk omsetning.

Borgarting lagmannsretts dom av 21. oktober 2002

Saksøker hadde solgt 6 000 mobiltelefoner til en utenlandsk næringsdrivende uten å beregne merverdiavgift. Representanter for tollvesenet og Securitas kunne bekrefte at utlendingen ved kontroll i forbindelse med utsjekking på Fornebu alltid hadde kofferten full av telefoner. Retten mente at det var sannsynlig at mobiltelefonene var ført ut av landet, men ga staten medhold i at legitimasjonskravene i tidligere forskrift nr. 24, jf. forskrift nr. 35 ikke var oppfylt. Kontrollhensyn og hensynet til notoritet tilsa en streng tolkning av reglene.