Coronavirus - important information from the Tax Administration

2-1.13 § 2-1 åttende ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi forskrift om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA § 2-1-1 om registrerings- og dokumentasjonsplikt for avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet og som er registrert ved representant etter merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd.

Det er nytt i forhold til tidligere forskrift nr. 71 at skattekontoret i særlige tilfeller kan fravike kravet til å sende salgsdokument gjennom representanten. I så fall må denne på annen måte få dokumentasjon for omsetningen i merverdiavgiftsområdet, jf. FMVA § 2-1-1 første ledd annet punktum.

I 2017 ble det gitt adgang til forskriftsbestemmelser om registrering ved representant, men adgangen er foreløpig ikke benyttet. Dette ble tilføyd i forbindelse med utvidelsen av adgangen til direkte registrering i sjette ledd. Se omtale under kap. 2-1.11.