2-1.1 Forarbeider og forskrifter

2-1.1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
 • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010). Særskilt beløpsgrense for registrering av omsetning som gjelder rett til å overvære idrettsarrangementer
 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)
 • Lov 07.12.2012 nr. 78: Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll 2013 og Innst. 4 L (2012–2013). Gjeninnføring av ordning med refusjon av merverdiavgift for transportører i utlandet
 • Lov 17.06.2016 nr. 31: Prop. 113 L (2015-2016) Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)
 • Prop.1 LS (2017-2018) og Innst. 4 L (2017-2018). Endring av forvaltningspraksis om virksomhetsvurderingen for skogbruk.
 • Lov 20.12.2019 nr. 98: Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020 og Innst. 4 L (2019-2020). Avvikling av 350-kronersgrensen
 • Lov 18.06.2021 nr. 108: Prop. 194 LS (2020–2021) Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. (Registrering av britiske avgiftssubjekt i Merverdiavgiftsregisteret) og Innst. 599 L (2020–2021)
 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
 • Ot.prp. nr. 31 (1969–70) og Innst. O. nr. 10. Redaksjonell endring
 • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. nr. XVIII (1969–70). Særreglene for offentlige institusjoner gjelder ikke institusjoner som er organisert som aksjeselskap eller på annen måte organisert som eget rettssubjekt. Henvisningen til lov av 25. juni 1965 om visse statsbedrifter utgår
 • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71). Offentlige institusjoner som driver virksomhet som hovedsakelig har til formål å tilgodese egne behov, gitt fradragsrett for varer og tjenester som omsettes til andre. Hjemmel for å pålegge avgiftsplikt for offentlige institusjoners varefremstilling og tjenesteyting til eget bruk
 • Ot.prp. nr. 46 (1973–74) og Innst. O. nr. 36 (1973–74). Presisering av rekkevidden av avgiftsfritaket for offentlige institusjoner, jf. også Ot.prp. nr. 73 (1968–69) ovenfor. Henvisningen til lov av 25. juni 1965 om statsbedrifter inntatt på nytt.

Ved tilleggslov av 30. august 1991 er nevnte lovhenvisning tatt ut og erstattet med «statsforetak»

 • Ot.prp. nr. 18 (1976–77) og Innst. O. nr. 34. Tidspunktet for registrering. Adgang til forhåndsregistrering lovfestet. Forskriftshjemmel for adgangen til forhåndsregistrering. Avgiftsplikt for utenlandske næringsdrivende
 • Ot.prp. nr. 57 (1981–82) og Innst. O. nr. 45. Heving av minstegrensen fra kr 6 000 til kr 12 000
 • Ot.prp. nr. 21 (1988–89) og Innst. O. nr. 29. Klargjøring av konkursboers og dødsboers plikter og rettigheter etter loven. Eget registreringsnummer for konkursbo uavhengig av beløpsgrensen i første ledd (nytt § 28 annet ledd)
 • Ot.prp. nr. 24 (1991–92) og Innst. O. nr. 32. Minstegrensen hevet fra kr 12 000 til kr 70 000 for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
 • Ot.prp. nr. 76 (1991–92) og Innst. O. nr. 76. Heving av minstegrensen fra kr 12 000 til kr 30 000
 • St.meld. nr. 21 (1993–94) og Innst. S. nr. 94 (1993–94) Merverdiavgift og offentlig sektor. Konkurransevridning mellom offentlig og privat virksomhet
 • Ot.prp. nr. 1 (1997–98) og Innst. O. nr. 5 (1997–98). Heving av minstegrensen fra kr 70 000 til kr 140 000 for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
 • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) og Innst. O. nr. 20 (2003–2004). Heving av minstegrensen i § 28 første ledd fra kr 30 000 til kr 50 000 med virkning fra 1. januar 2004