8-4.2 § 8-4 første ledd første punktum – Fradragsretten for personkjøretøy

Hovedregel ingen fradragsrett  Fradragsretten for inngående merverdiavgift er etter merverdiavgiftsloven § 8-4 første ledd første punktum som utgangspunkt avskåret for anskaffelse, vedlikehold, bruk (herunder leie/leasing) og drift av personkjøretøy, herunder varebil klasse 1 og campingtilhenger, selv om anskaffelsen er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Det er tre unntak fra denne hovedregelen, nemlig for personkjøretøy anskaffet som salgsvare, til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel i personbefordring mot vederlag. Se nærmere om disse unntakene nedenfor under omtalen av § 8-4 første ledd annet punktum i M-8-4.3.

Personkjøretøy  Uttrykket personkjøretøy er med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 1-3 annet ledd bokstav a definert i FMVA § 1-3-1. Se nærmere omtale under M-1-3.14.2. Beltemotorsykkel  Avgiftssubjekt kan etter FMVA § 1-3-1 annet ledd til enhver tid eie én beltemotorsykkel (snøscooter) uten at denne blir regnet som personkjøretøy. Ny beltemotorsykkel kan tidligst anskaffes etter 24 måneder. Dette innebærer at ved kjøp av ny beltemotorsykkel vil det ikke lenger være fradragsrett for inngående merverdiavgift på drift og vedlikehold av den gamle.

Ståhjuling (Segway) Sykkel  Skattedirektoratet har i F 12. desember 2014 uttalt at sykkel (tråsykkel) anses som personkjøretøy, mens ståhjuling (Segway) og el-sykkel faller utenfor definisjonen av personkjøretøy (fradragsrett er dermed ikke avskåret etter § 8-4).

Varebil klasse 1V  arebil klasse 1 har siden 1. juli 2004 vært likestilt med personkjøretøy i merverdiavgiftsregelverket. Endringen er nærmere omtalt i SKD 7/04 og SKD 8/04.

Varebil klasse 1 leid før 1. juli 2004  Da varebil klasse 1 ble likestilt med personkjøretøy (1. juli 2004) ble det reist spørsmål om avgiftspliktige som leide/leaset varebil klasse 1 vil ha fradragsrett for inngående avgift på leievederlag som påløp etter 1. juli 2004, dersom utleieselskapet har anskaffet (registrert) kjøretøyet før dette tidspunktet. Finansdepartementet uttalte at leietakere/leasere ville ha fradragsrett for avgift på leievederlaget i slike tilfeller, såfremt leieavtalen var inngått før 1. juli 2004 og leieforholdet var påbegynt før dette tidspunkt, jf. F 27. september 2004. Leietakeres fradragsrett for inngående merverdiavgift på andre driftsutgifter mv. som oppsto etter 1. juli 2004, ville imidlertid være avskåret på samme måte som for personkjøretøy, uavhengig av om kjøretøyet som ble leid ut, anskaffet før eller 1. juli 2004.

Fradragsrett fra 1. mars 2004  Virksomhet med personbefordring har vært avgiftspliktig siden 1. mars 2004. Dette medfører at inngående avgift på anskaffelse og drift av andre kjøretøy enn personkjøretøy til bruk i avgiftspliktig virksomhet er fradragsberettiget, for eksempel en Varebil klasse 2  varebil klasse 2 som benyttes for å frakte virksomhetens ansatte. Før 1. mars 2004 forelå det kun fradragsrett for inngående avgift på den delen av bruken av varebilen som ble benyttet til å frakte varer, utstyr mv. Hovedregelen er imidlertid som nevnt innledningsvis, at inngående merverdiavgift på anskaffelse og drift av personkjøretøy ikke er fradragsberettiget. Dette gjelder uten hensyn til bruken av kjøretøyet. Regelen er begrunnet i de Kontrollproblemer  betydelige kontrollproblemer som gjør seg gjeldende fordi personkjøretøy i stor grad benyttes privat.

Skattedirektoratet har i fellesskriv av 26. mars 2015 lagt til grunn at begravelsesbiler Begravelsesbiler  ikke anses som personkjøretøy etter merverdiavgiftsregelverket, men er omfattet av fradragsretten etter merverdiavgiftsloven § 8-1.

KMVA 6841 av 13. desember 2010

Klagenemnda ga skattekontoret medhold i at en firehjuls motorsykkel, en såkalt ATV, måtte anses som personkjøretøy (dissens 3–2). Det foreligger således ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på slike kjøretøy. Se nærmere omtale om ATV som personkjøretøy i M-1-3.14.2.

Parkering av personkjøretøy  Skattedirektoratet legger til grunn at det ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på utgifter til parkering av personkjøretøyer da direktoratet anser dette som utgifter til drift av personkjøretøy. Se KMVA 7525. Når et parkeringshus inngår i en frivillig registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a som en del av utleieforholdet for kontorlokaler, følger fradragsretten for registrert leietaker de alminnelige bestemmelser for fradrag i forbindelse med leie av fast eiendom. Se BFU 34/10.