14-1.4 § 14-1 tredje ledd – Utleie av bygg eller anlegg og bortforpaktning av landbrukseiendommer

Ved lovendring 1. juli 2014 ble loven endret slik at virkningstidspunktet for den frivillige registrering nå kan settes inntil seks måneder tilbake i tid. Bakgrunnen for dette er de meget betydelige virkninger det kunne ha i de tilfeller hvor registreringsmeldingen først ble sendt etter utløpet av den termin hvor registreringsvilkårene inntrådte. Bygget ble i slike tilfeller ansett for å være tatt i bruk i virksomhet utenfor loven slik at adgangen til tilbakegående avgiftsoppgjør for oppføringskostnadene dermed var avskåret.

Etter § 14-1 tredje ledd kan nå virkningstidspunktet for den frivillige registrering settes inntil seks måneder tilbake tid dersom vilkårene ellers er oppfylt. Den frivillig registrerte blir da pliktig til å svare utgående merverdiavgift av de allerede avsluttede terminer. Motstykket er at utleier får alminnelig fradragsrett for inngående merverdiavgift for den samme periode. Avgiften skal periodiseres til de respektive terminer.

Fristen på 6 måneder til å bringe registreringsforholdene i orden kan eksemplifiseres slik; Den første leiekontrakten til A fører til at vilkårene for å bli frivillig registrert blir oppfylt 30. april. Virksomheten har ordinære oppgaveterminer på to måneder. Første mulige virkningstidspunkt vil være fra starten av den termin vilkårene for frivillig registrering ble oppfylt, som vil være 1. mars i dette tilfellet. A søker frivillig registrering 10. september. Dette fører til at A kan kreve andre termin som virkningstidspunkt slik at merverdiavgiftsloven § 8-1 blir brukt på anskaffelser fra og med 1. mars. Det er gitt flere utfyllende eksempler på hvordan seksmånedersfristen skal beregnes i SKD 5/14 datert 4. juli 2014.

Når en slik registrering gis virkning tilbake i tid vil dette kunne få betydning både for et eventuelt tilbakegående avgiftsoppgjør etter § 8-6 og et eventuelt justeringsoppgjør etter reglene i M-9.