6-14.2 Generelt om overdragelse av virksomhet

Det skal ikke betales avgift av omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av en virksomhet eller del av denne til ny innehaver.

Bestemmelsen fastsetter et avgiftsfritak for omsetning av varer og tjenester i de tilfeller omsetningen av disse skjer som ledd i overdragelse av selve virksomheten.

Med virkning fra 1. januar 2003 ble det foretatt en klargjøring i loven av hva som omfattes av fritaket. Det omfatter alle varer og tjenester, dvs. også ikke-fysiske driftsmidler som forretningsverdi, teknisk og forretningsmessig know-how, opphavsrettigheter og leiekontrakter. Endringen skjedde på bakgrunn av merverdiavgiftsreformen 2001, da det ble innført en generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av tjenester.

Ordinær omsetning  Fritaket dekker i utgangspunktet bare de tilfeller der virksomheten overdras i en ordinær salgssituasjon. Skjer overdragelsen som gave eller arveforskudd, skjer det allikevel ikke et avgiftspliktig uttak. Når omsetning av en vare eller tjeneste er fritatt for avgiftsplikt, skal det heller ikke beregnes avgift ved tilsvarende uttak, se lovens § 6-17. Ved overdragelse av virksomhet som gave, slipper således giver å beregne avgift av varebeholdning/driftsmidler.

Avgiftsfritaket gir kjøper en likviditetsfordel. Tidligere hadde fritaket også betydning i forhold til investeringsavgiften. Denne ble imidlertid opphevet med virkning fra 1. oktober 2002.

Fritaket gir selger ikke bare rett til, men også plikt til ikke å beregne avgift, jf. Høyesteretts dom av 23. februar 2000 i sak vedrørende Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS.

Dersom det ved overdragelse av virksomhet uriktig er beregnet avgift, vil det ikke foreligge fradragsrett dersom kjøperen visste eller burde ha visst at selgeren ikke hadde rett til å anføre avgift i salgsdokumentet fordi omsetningen ikke var avgiftspliktig. Se nærmere om aktsomhetskriteriet i Ot.prp. nr. 28 (1992–93). I  Høyesteretts dom av 26. mai 2008 i sak vedrørende MMC Tendos AS avsnitt 63 er det uttrykt at fradragsrett er utelukket dersom kjøperen «har vært klar over eller har utvist kvalifisert uaktsomhet med hensyn til selgerens manglende rett til å oppkreve avgift».

Unntatte varer og tjenester som overdras som ledd i virksomhetsoverdragelsen omfattes ikke, jf. Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 28. mai 2020.