11-5.2 § 11-5 første ledd – Inngående avgift overstiger utgående avgift

Dersom inngående avgift overstiger utgående avgift i en termin, skal overskytende inngående avgift utbetales til avgiftssubjektet. Dette vil kunne inntreffe i perioder hvor avgiftssubjektet gjør store innkjøp, f.eks. av driftsmidler og salgsvarer. For virksomheter som har avgiftsfri omsetning etter kapittel 6, f.eks. eksportbedrifter og bokhandlere, vil det være vanlig at inngående avgift overstiger utgående avgift. Slike virksomheter kan få adgang til å benytte kortere terminer, og dermed oppnå en raskere utbetaling. Det vises til forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-3-8.

Det skal ikke sendes noe særskilt krav om utbetaling. Kravet kommer frem som et negativt beløp ved beregningen i skattemeldingen, og denne fremtrer da som et krav på utbetaling av det overskytende beløp. Fristen for utbetaling av tilgodebeløp er tre uker fra skattemeldingen mottas på skattekontoret, jf. skattebetalingsloven § 10-60. Oppgavefristen er, som hovedregel, en måned og ti dager etter utløpet av hver termin, jf. forskrift til skatteforvaltningsloven § 8-3-10. Avgiftssubjektet har imidlertid rett til å sende inn skattemeldingen allerede den 1. i måneden etter terminens utløp. Ved forsinket utbetaling vil avgiftssubjektet bli godskrevet renter etter skattebetalingsloven § 11-3.

I annet punktum er det satt som vilkår at skattemeldinger for tidligere terminer er innsendt for at utbetaling skal kunne skje. Bestemmelsen gir skattekontoret anledning til å nekte utbetaling av tilgodebeløp inntil avgiftssubjektet har levert skattemeldinger for så mange terminer som kan ha betydning for kontrollen med utbetalingen.

Det er kun terminer det foreligger oppgaveplikt for, som bestemmelsen refererer seg til. Nyetablert virksomhet kan således få utbetalt merverdiavgiften allerede fra første termin. Registreringsplikt oppstår som hovedregel fra det tidspunkt avgiftspliktig omsetning og uttak i løpet av en tolvmånedersperiode overstiger kr 50 000, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd. Det vises imidlertid til adgangen til forhåndsregistrering etter § 2-4.

Overskytende inngående avgift fra perioden før registrering kan på nærmere vilkår også medtas til fradrag. Det vises til § 8-6 og omtalen av tilbakegående avgiftsoppgjør.