Forkortelser

Av

Skattedirektoratets meldinger, Avgiftsavdelingen (frem t.o.m. 2000)

BFU

Bindende forhåndsuttalelse avgitt av Skattedirektoratet

EMK

Den europeiske menneskerettskonvensjon

F

Skattedirektoratets fellesskriv

FMVA

Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fvl.

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

In

Skattedirektoratets meldinger, Innkrevingsavdelingen (frem t.o.m. 2000)

Innst. L.

Innstilling til Stortinget (lovvedtak)

Innst. O.

Innstilling til Odelstinget

Innst. S.

Innstilling til Stortinget

Ival.

Lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. (opph. med unntak av §§ 6 og 7)

Kgl. res.

Kongelig resolusjon

KMVA

Klagenemnda for merverdiavgift

Ko

Skattedirektoratets meldinger, Kontrollavdelingen (frem t.o.m. 2000)

Lignl.

Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Mval.

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

NOU

Norges offentlige utredninger

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon

Prop. L.

Proposisjon til Stortinget (lovvedtak)

R

Skattedirektoratets rundskriv, avd. III (avsluttet 1977)

Rt

Norsk Retstidende

S

Skattedirektoratets sirkulærskriv, avd. III (avsluttet 1977)

SKD

Skattedirektoratets meldinger (f.o.m. 2001)

Sktbl.

Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Sktfvl.

Lov 27. mai 2016 nr.14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Sktl.

Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

St.meld.

Stortingsmelding

St.prp.

Stortingsproposisjon

T

Skattedirektoratets «Trykt skrift» (avsluttet 1977)

U

Skattedirektoratets «Uttalelser om merverdiavgift» (avsluttet 1977)

Utv.

Dommer, uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål. Utgitt av Ligningsutvalget