6-17.2 Uttak

Bestemmelsen er en lovfesting av forvaltningspraksis, hvoretter uttak av en vare eller tjeneste er fritatt for merverdiavgift dersom omsetning av tilsvarende vare eller tjeneste er fritatt. Som eksempel kan nevnes at omsetning av aviser er fritatt for merverdiavgift etter § 6-1. Dermed vil også uttak av aviser være fritatt, eksempelvis hvis en kioskeier istedenfor å selge avisen gir den bort eller tar den med hjem.

Forskriftens § 6-17-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved uttak av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Den gir bestemmelsen i forskriftens § 6-21-1 om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer, tilsvarende anvendelse for uttak.