7-8.2 Generelt om § 7-8

Merverdiavgiftsloven § 7-8 (tidligere § 7-9) er en videreføring av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, den del som ga departementet hjemmel til å treffe enkeltvedtak om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel. Bakgrunnen for bestemmelsen er at merverdiavgiftsloven kapittel 19 ble opphevet i forbindelse med skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017. Merverdiavgiftsloven § 7-8 (tidligere § 7-9) trådte i kraft fra samme tidspunkt. Endringen er kun av lovteknisk art og er ikke ment å innebære realitetsendringer. Se forøvrig M-3-31.3 og M-6-36.2.

Finansdepartementet har delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet, se forskrift 27. oktober 2022 nr. 1802. Direktoratet har videredelegert myndigheten til skattekontorene, se forskrift 6. februar 2023 nr. 150.

Fritak som er gitt med hjemmel i tidligere § 19-3 gjelder fortsatt selv om bestemmelsen er opphevet.