4-11.2 § 4-11 første ledd – Beregningsgrunnlaget

Første ledd første punktum fastslår hovedregelen for beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer. Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter vareførselsloven §§ 6-2 flg. om tollverdi. Hovedbestemmelsen i tollverdireglene fremgår av vareførselsloven § 6-3 om varens transaksjonsverdi, det vil si den pris som faktisk er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge, justert i samsvar med bestemmelsene i lovens §§ 6-10 og 6-11.

Kan ikke verdien fastsettes etter vareførselsloven § 6-3, er det fastsatt alternative metoder i vareførselsloven §§ 6-4 flg. Disse metodene må prøves i den rekkefølge de står i loven.

Tolldirektoratet har utarbeidet en kommentar til tollverdibestemmelsene (tollverdiveileder) som finnes på www.toll.no. Disse kommentarene gir utfyllende veiledning om hvordan beregningsgrunnlaget for toll skal fastsettes ved innførsel av varer. Tolldirektoratet har også utarbeidet en veileder om tollverdi og internprising. Dette er en veileder som omhandler problemstillinger som oppstår i forbindelse med fastsettelse av tollverdien i transaksjoner mellom avhengige parter. Denne finnes også på www.toll.no. Når det gjelder konserninterne overføringer o.l. se blant annet Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2015 (Swedish Match Norge AS) og 22. juni 2017 (Klingel Norge AS).

Skattedirektoratet er av den oppfatning at skattekontoret, Skattedirektoratet og Skatteklagenemnda har kompetanse til å endre tollverdien når denne er relatert til fastsetting av innførselsmerverdiavgift. Dette vil også gjelde i de tilfeller tollverdien er fastsatt av tollmyndighetene. Dette betyr blant annet at når skattekontoret skal ta stilling til beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel, eksempelvis i en klagesak, må kontoret også ta stilling til varens tollverdi. I de tilfeller dette reiser kompliserte og/eller prinsipielle tollverdispørsmål, skal skattekontoret kontakte Tolletaten for å få deres syn på spørsmålet. Se ellers Prop. 1 LS (2015-2016) avsnitt 24.5.5.

Bestemmelsen i annet punktum slår fast at «[t]ollavgift og andre avgifter som skal beregnes ved innførsel av varer, skal inngå i beregningsgrunnlaget». Andre avgifter vil i all hovedsak være særavgifter, herunder motorvognavgifter og forskningsavgift på landbruksprodukter, jf. lov om særavgifter 19. mai 1933 nr. 1 § 1 og lov om forskningsavgift på landbruksprodukter 26. juni 1970 nr. 74 § 2.

Utenlandsk merverdiavgift  Dersom utenlandsk selger uriktig har beregnet merverdiavgift ved eksportsalg til Norge, skal denne merverdiavgiften i prinsippet med i beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften. Dersom kjøper mottar kreditnota, eller får refundert merverdiavgiften i salgslandet, skal beregningsgrunnlaget reduseres tilsvarende.

VedtakSkatteklagenemnda NS 33-2020 Saken gjelder spørsmål om tollverdi etter tolloven § 7-10 tredje ledd (nå vareførselsloven § 6-3), varer fra Asia og hvilket salg som skal legges til grunn ved tollverdiberegningen. Grunnlaget for etterberegnet innførselsmerverdiavgift ble satt lik prisen ved salg til kjøper i Norge og ikke verdien ved innførsel til filialens hovedselskap i Danmark. Klage på vedtaket ble sendt Skatteklagenemda for behandling. Før saken kom til behandling i nemnda, forelå dom i Agder lagmannsrett 17. desember 2019 (LA-2019-72483). Retten fant etter en konkret vurdering at transaksjonsverdien i dette tilfellet var salget fra leverandørene i Asia, og at både kjøpsvilkåret og forsendelsesvilkåret i § 7-10 tredje ledd var oppfylt. Tolldirektoratets vedtak for så vidt gjaldt toll ble opphevet og i tråd med dette ga Skatteklagenemnda klager fullt medhold.

Borgarting lagmannsretts dom av 19. mars 2021 (New Wave Norway AS)

Saken gjaldt fastsettelse av tollverdi ved innførsel av klær og gaveartikler. Lagmannsretten fant at det ikke var grunnlag for å inkludere en betalt «konseptavgift» i tollverdien. Betingelsen om betaling av konseptavgiften hadde ingen tilknytning til selgerne av varene, men sprang ut av kjøperens egen interne organisering.