Coronavirus - important information from the Tax Administration

6-17 § 6-17. Uttak av varer og tjenester – Tilsvarende fritak som ved omsetning

Uttak av varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift dersom tilsvarende omsetning er fritatt etter dette kapitlet.