22-1.3 § 22-1 annet ledd

Annet ledd regulerer tilfeller der det er inngått kontrakt om levering før en omsetning ble merverdiavgiftspliktig eller før en økning av merverdiavgiftssatsen.

Det er uten betydning for plikten til å svare merverdiavgift at det er inngått en bindende avtale om levering på et tidspunkt da det gjaldt andre regler. I slike tilfeller vil det oppstå spørsmål om det er kjøper eller selger som skal dekke avgiftsøkningen. Av bestemmelsen fremgår det at dersom ikke annet følger av den inngåtte avtalen, plikter kjøper å betale avgiftsøkningen i tillegg til den avtalte prisen.