6-27.2 Avgiftsfritaket for varer omsatt på lufthavn ved ankomst

Første ledd fritar fra merverdiavgiftsplikt omsetning av visse varer på lufthavn ved ankomst fra andre land. På tilsvarende måte som i § 6-26 første ledd er dette salg som skjer i taxfree-butikkene, det vil si fra tollager C.

Etter vareførselsforskriften § 4-4-11 annet ledd skal salg fra tollfritt utsalg på lufthavn ikke skje til reisende på vei til eller fra Svalbard, Jan Mayen eller installasjoner og innretninger til bruk i petroleumsvirksomhet. Denne begrensningen må også komme fram av merverdiavgiftslovgivningen siden dette er områder som er utenfor merverdiavgiftsområdet, jf. § 1-2 annet ledd. Det fremgår derfor av § 6-27 første ledd at fritaket bare gjelder ved ankomst fra andre land.

I annet ledd er departementet gitt kompetanse til å begrense hvilke varetyper og -mengder som kan kjøpes avgiftsfritt. Dette er begrensninger som står i vareførselsforskriften § 4-4-11 første ledd.

Merverdiavgiftsforskriftens § 6-27-1 begrenser fritaket til å gjelde den mengde vare som den reisende kan innføre tollfritt etter vareførselsforskriften §§ 4-1-11 og 4-1-12 annet ledd.

Fritaket for ankomstsalg ved lufthavn ble innført ved lov av 10. desember 2004 nr. 77 og trådte i kraft 1. juli 2005.