10-3.3 Nærmere om de ulike refusjonsordningene

Avgiftsfritaket for NATO-hovedkvarteret, jf. FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav a, viderefører forvaltningspraksis. Fritaket er hjemlet i

Fritaket omfatter også ulike støtteelementer under hovedkvarteret. Det er en forutsetning for refusjon at varene og tjenestene utelukkende kommer NATO-hovedkvarteret til gode. Bestemmelsen omfatter varer og tjenester til bruk i kantine og til bruk for utenlandsk personell ved hovedkvarteret, herunder varer som utenlandsk personell anskaffer i det lokale markedet. Joint Warfare Centre, Foracs Norway og 426th Air Base Squadron, US elements Sola søker refusjon av merverdiavgift på dette grunnlaget.

I Skattedirektoratets vedtak av 11. juni 2018 ble det lagt til grunn at anskaffelser til utenlandske styrker som deltok på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018, var refusjonsberettiget. De utenlandske styrkene var under kommando av NATO-hovedkvarteret, og anskaffelsene var følgelig å anse som til bruk for NATO-hovedkvarteret.

Fritaket for NATOs internasjonale stab og dens organisasjon, jf. FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav b, viderefører forvaltningspraksis når det gjelder merverdiavgiftsfritaket for NATOs innkjøpsordning (NAMSA), hjemlet i avtale om status for den nordatlantiske traktats organisasjon, de nasjonale representanter og den internasjonale stab (Ottawa-avtalen) datert 20. september 1951, se St.prp. nr. 117 (1952).

Refusjonsadgangen etter bokstav c gjaldt opprinnelig for styrker fra USA på øvelse i Norge, jf. FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav c, hjemlet i Noteveksling mellom USA og Norge datert 27. juni 1952, se St.prp. nr. 53 (1952). Med virkning fra 1. juli 2022 gjelder refusjonsadgangen offisielle anskaffelser til bruk for amerikanske styrker og anskaffelser og varer og tjenester som skal brukes ved utførelsen av avtale med eller på vegne av amerikanske styrker, eller som skal inngå som del i produkter eller anlegg som brukes av amerikanske styrker. Ved forskriftsendring av 1. juli 2022 er det angitt en frist på 30 dager for å gi refusjon etter at søknad etter bokstav c er mottatt.

FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav d fastsetter en refusjonsadgang for EUMETSAT. Norge sluttet seg til EUMETSAT-konvensjonen i 1984 og undertegnet protokollen om privilegier og immunitet i 1986. I henhold til protokollen skal EUMETSAT gis refusjon for merverdiavgift på innkjøp som er nødvendige for utøvelsen av organisasjonens offisielle virksomhet.

Avgiftsfritaket for ESA i FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav e er en videreføring av et tidligere § 70-vedtak, se Av 10/93 av 7. april 1993. Finansdepartementets vedtak datert 29. januar 1993 fastsetter, under henvisning til ESA-konvensjonen, et fritak for merverdiavgift når organisasjonen anskaffer varer og tjenester som er strengt nødvendige for utføring av dens offisielle virksomhet. Refusjonsordningen vil i all hovedsak være knyttet til utgifter som ESA, hovedkvarteret, pådrar seg i forbindelse med messer, konferanser mv. her i Norge.

Departementets vedtak 29. januar 1993 retter seg ikke bare mot ESA som sådan, men også mot næringsdrivende o.a. som på vegne av ESA anskaffer varer og tjenester som er strengt nødvendige for organisasjonens offisielle virksomhet. Refusjonsretten for disse følger av FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav h. Andøya Rakettskytefelt AS er tilsluttet ESA gjennom en egen avtale, og gis refusjon etter denne bestemmelsen.

FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav f fastsetter en refusjonsadgang for Fulbright. Fulbright er en bilateral stiftelse etablert ved avtale 25. mai 1949 mellom Norge og USA. Stiftelsen er lokalisert i Oslo og deler blant annet ut stipender til studieopphold i Norge og USA. Det fremgår av avtalen at fritaket for merverdiavgift skal gis på utgifter til møbler, utstyr, materiell og enhver annen gjenstand bestemt for offisiell bruk for stiftelsen.

Også refusjonsadgangen for EISCAT-prosjektet i FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav g er en videreføring av et tidligere § 70-fritak datert 15. februar 1979. Fritaket er knyttet til oppføring, utrusting og drift av et radaranlegg utenfor Tromsø. Universitetet i Tromsø driver anleggene på oppdrag fra European Incoherent SCATter (EISCAT).

NIB har ikke kontor i Norge og deres refusjonsadgang etter FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav i vedrører i all hovedsak merverdiavgiftskostnader som påløper i forbindelse med møter, seminarer mv. her i landet.

Tilsvarende gjelder for CERN, jf. FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav j.

ERIC er en organisasjonsform som kan benyttes ved europeisk forskningsinfrastruktursamarbeid. Regler om organisasjonsformen er fastsatt ved lov 11. desember 2015 nr. 99 om konsortium for europeiske forskningsinfrastrukturer (ERIC-lova). De nærmere reglene om omfang og vilkår for refusjon av merverdiavgift fastsettes i avtaler/vedtekter for det enkelte ERIC.

Den europeiske patentorganisasjonen har ikke kontor i Norge. Etter FMVA § 10-3-1 første ledd bokstav l har de rett til refusjon av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til offisiell bruk. Tilsvarende refusjonsrett er gitt til Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA) og Det europeiske byrået for den operative forvaltningen av store IT-systemer innen området for frihet, sikkerhet og rettferdighet (eu-LISA). Fritaket for internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter nedfelt i FMVA § 10-3-1 annet ledd synes overflødig. Finansdepartementet har lagt til grunn at skattekontoret først kan refundere merverdiavgift etter at departementet har truffet vedtak etter merverdiavgiftsloven § 10-3. Et vedtak om fritak etter § 10-3 vil nødvendigvis også måtte angi hvilke anskaffelser som vil være refusjonsberettigede for organisasjonen, for eksempel anskaffelser til offisielt bruk eller anskaffelser til personlig bruk. Praksis hittil har vært at departementet treffer et vedtak om refusjon og at dette vedtaket deretter forskriftsfestes, jf. § 10-3-1 første ledd. Finansdepartementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter merverdiavgiftsloven § 10-3 er delegert Skattedirektoratet, jf. F 2. april 2013.

Visse internasjonale organisasjoner får refundert merverdiavgift etter § 10-3-1, men da for varer og tjenester som nevnt i §§ 10-2-1 og 10-2-2 (ambassadeordningen), se nærmere M-10-2.2.