23.2.2 Motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet

Kommunal virksomhet er for en stor del ikke merverdiavgiftspliktig. I de tilfellene skaper merverdiavgiftsregelverket følgelig konkurransevridninger ved kommunenes valg mellom kjøp med merverdiavgift fra andre og egenproduksjon av det samme. Kommunene får ikke fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp, slik at merverdiavgiften da utgjør en endelig kostnad for kommunene, mens det på den annen side ikke påløper noen merverdiavgiftskostnader ved egenproduksjon. Ved å innrømme kommunene kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp, vil merverdiavgiften i seg selv ikke påvirke kommunene i deres valg mellom egenproduksjon og kjøp fra andre med merverdiavgift.

Imidlertid vil det at kommunen får kompensasjon ved kjøp med merverdiavgift medføre nye konkurransevridninger mellom kommunale og private virksomheter når private virksomheter yter tjenester innen områder som ikke er omfattet av merverdiavgiftsplikten. Én slik situasjon vil være når en privat virksomhet omsetter lovpålagte helse- og omsorgstjenester til kommunen (kundesituasjonen) og hvor det derved ikke foreligger fradragsrett. Da vil merverdiavgiften bli en kostnad for den private virksomheten, som den må ta hensyn til i prisingen overfor kommunen. I og med at kommunen på sin side får kompensasjon for sine merverdiavgiftskostnader vil det, alt annet likt, derved bli dyrere for kommunen å kjøpe tjenestene fra den private enn å produsere dem selv. Dvs. at også kjøp uten merverdiavgift her blir dyrere for kommunen enn å utføre selv. En annen konkurransesituasjon vil være når en privat virksomhet yter avgiftsunntatte tjenester til andre i konkurranse med kommunen. Eksempler her vil være lovpålagte undervisningstjenester gjennom godkjente privatskoler eller private barnehager.

For å avhjelpe disse konkurransevridninger er følgelig private virksomheter som yter helse, -omsorgs eller undervisningstjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, også inntatt i kompensasjonsordningen. I tillegg er visse godkjente private barnehager tatt inn i loven, uavhengig av om de i sin helhet yter lovpålagte barnehagetjenester. Derved blir det likevel lik avgiftsbehandling mellom de private virksomhetene og kommunene/fylkeskommunene akkurat på disse områdene i den forstand at merverdiavgiften ikke blir noen kostnad i noen av situasjonene hvor det skjer slik lovpålagt produksjon og barnehagevirksomhet. Annen konkurransevridning mellom kommunal og privat tjenesteproduksjon er i kompensasjonsloven avhjulpet på den måten at kommunen er avskåret fra rett til kompensasjon når den driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med private virksomheter som ikke har rett til kompensasjon. I tillegg er kommuner som hovedregel avskåret fra rett til kompensasjon når de driver salg eller utleie av fast eiendom. Her blir altså merverdiavgiften en kostnad både for kommunen og den private, slik at begge produsenter avgiftsmessig stilles likt.