10-7.2 Generelt om § 10-7

I forbindelse med ny tollavgiftslov og ny vareførselslov er § 10-7 endret. Disse endringene er ikke ment å være av materiell karakter. Paragrafen inneholder refusjonsbestemmelser som skal tilgodese de aktører som ikke er avgiftssubjekter i lovens forstand, også privatpersoner, jf. definisjonen av dette begrepet i § 1-3 første ledd bokstav d. Denne avgrensningen har sammenheng med at avgiftssubjekter vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift etter kapittel 8 i loven, og må benytte denne adgangen i loven for å få avlastning for betalt innførselsmerverdiavgift. Refusjon forutsetter en søknad fra den refusjonsberettigede.

Refusjonsordningen ble håndtert av tollmyndighetene frem til 1. januar 2017. Fra 1. januar 2017 skal slik søknad sendes skattekontoret. Skattedirektoratet er klageinstans ved eventuell klage over skattekontorets vedtak.

Refusjon av betalt innførselsmerverdiavgift er knyttet til fysisk utførsel av varen, eventuelt at varen destrueres under kontroll av eller etter avtale med tollmyndighetene. Utførselen må kunne dokumenteres. Vi presiserer at refusjon etter gjenutførsel eller tilintetgjøring ikke inkluderer tilfeller hvor importør ikke har blitt eier av varene som er innført (leie/lån, midlertidig innførsel).