6-10.4 § 6-10 annet ledd – Bygging og reparasjon mv. av luftfartøy

Skattedirektoratet har lagt til grunn at avising av fly med tilhørende avisingsvæske er omfattet av fritaket. se bl.a. pkt. 3.2.1. En tjeneste som går ut på å være i beredskap i tilfelle behov for avising, er også fritatt for avgift, idet beredskapstjenesten avgiftsberegnes etter de samme regler som gjelder for selve tjenesten.I brevet vises det ellers til en uttalelse fra 1977 (U 2/77 av 25. mars 1977 nr. 7), der det er lagt til grunn at vask anses som en vedlikeholdstjeneste i motsetning til tømming av toalett.

I KMVA 6332 kom nemda til at klager foretok reparasjon av driftsutstyr og ikke omsetning av slikt utstyr.

For øvrig vises det til omtalen av den tilsvarende bestemmelse for skip i M-6-9.4.