6-10.4 § 6-10 annet ledd – Bygging og reparasjon mv. av luftfartøy

Skattedirektoratet har lagt til grunn at avising av fly med tilhørende avisingsvæske er omfattet av fritaket. se bl.a. SKD 6/12 pkt. 3.2.1. En tjeneste som går ut på å være i beredskap i tilfelle behov for avising, er også fritatt for avgift, idet beredskapstjenesten avgiftsberegnes etter de samme regler som gjelder for selve tjenesten. I brevet vises det ellers til en uttalelse fra 1977 (U 2/77 av 25. mars 1977 nr. 7), der det er lagt til grunn at vask anses som en vedlikeholdstjeneste i motsetning til tømming av toalett.

I KMVA 6332 kom nemnda til at klager foretok reparasjon av driftsutstyr og ikke omsetning av slikt utstyr.

For øvrig vises det til omtalen av den tilsvarende bestemmelse for skip i M-6-9.4.