23.9 § 8 Revisorattest (opphevet)

Av tidligere § 8 fremgikk at grunnlaget for kompensasjonskravet skal kontrolleres og attesteres av registrert eller statsautorisert revisor eller kommunerevisor. § 8 er fra 1. januar 2017 videreført i skatteforvaltningsloven § 8-7 annet punktum. Bestemmelsen må ses i sammenheng med forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. § 4, som regulerer nærmere revisors attestering som underlagsdokumentasjon i regnskapet, og det nærmere innholdet i denne. Denne bestemmelsen er nærmere omtalt under punk 23.13 om regnskap og kontroll (§ 12).