6-23.2 Generelt om § 6-23

Omsetning av varer som etter vareførselsloven § 4-4 legges inn på kjøpers tollager for utførsel, er fritatt for merverdiavgift. Det er et vilkår for fritak at varene skal utføres når de tas ut fra tollageret. Av informasjonshensyn er det tatt inn en henvisning til bestemmelsen i vareførselsloven som inneholder reglene om tillatelse til opprettelse og drift av tollager.

Merverdiavgiftsforskriften § 6-23-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt hvoretter fritaket skal dokumenteres med salgsdokument der det fremgår at leveringsstedet er kjøperens tollager. Fritaket skal også dokumenteres med tolldeklarasjon der dette er nødvendig etter vareførselsforskriften.