6-30.3 § 6-30 første ledd – Avgiftsfritaket for varer og tjenester til utenlandske fartøy

Det skal ikke beregnes avgift ved omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til bruk for utenlandske fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd. Fritaket er nærmere avgrenset i merverdiavgiftsforskriften §§ 6-30-1 til 6-30-3, som har bestemmelser om hhv. hvilke varer som omfattes av fritaket, hvilke tjenester som omfattes, og bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

Avgiftsfritaket gjelder bare for leveranser til bruk for fartøyet, dvs. at leveranser til mannskaper ombord omfattes ikke. Se imidlertid reglene for turistsalg, M-6-25.

Fritaket omfatter utenlandske marinefartøy selv om bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd bokstav d gjelder norske militære fartøy (Av 13/88 av 27. september 1988 nr. 5).

Et utenlandsk eid fartøy registrert i Norsk internasjonalt skipsregister, anses i forhold til merverdiavgiftslovens regler som et utenlandsk fartøy. Det vises ellers til Av 21/89 av 5. oktober 1989 som omhandler grensen mellom fartøy som anses som utenlandske fartøy og fartøy som anses som norske fartøy i utenriks fart.

Skattedirektoratet la i BFU 9/13 til grunn at fritaket for leveranser til utenlandske fartøyer, i samsvar med Høyesteretts syn i Rt. 2002 s. 1691, fortsatt må avgrenses mot leveranser til fartøyet mens det anses å gå i innenriks fart, dvs. i fart innenfor merverdiavgiftsområdet. Et selskap som skal levere varer til et utenlandsk registrert skip mens det utfører slepeoppdrag her i landet, skal derfor beregne merverdiavgift.

Fartøy under bygging i Norge for utenlandsk kontrahent, ble ikke ansett som utenlandsk fartøy i relasjon til tidligere lov § 16 første ledd nr. 1 bokstav d.

6-30.3.1 Varer til utenlandske fartøy

Fritaket omfatter alle varer som er til bruk for fartøyet.

Vilkår  Det er et vilkår for avgiftsfritak at varene blir levert direkte til vedkommende utenlandske fartøy, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-30-1 første ledd.

Fartøy i opplag  Avgiftsfritaket omfatter ikke salg av proviant og andre varer som forbrukes i opplagstiden på fartøy som ligger i opplag i norske farvann, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-30-1 første ledd annet punktum.

Internordisk passasjertrafikk  Det skal beregnes avgift ved omsetning av varer til utenlandske fartøy i passasjertrafikk mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland når varene skal omsettes til passasjerene ombord fra kiosk e.l. på fartøyet. Begrensningene i avgiftsfritaket fremkommer gjennom et fellesnordisk samarbeid på avgifts- og tollområdet. I den utstrekning og på de vilkår alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, sjokolade- og sukkervarer, parfymer, kosmetikk og toalettpreparater kan utleveres ubeskattet gjennom tollvesenet, skal det ikke beregnes avgift ved salg av slike varer til nevnte fartøy. Det vises til merverdiavgiftsforskriften § 6-30-1 annet ledd samt Av 7/85 av 25. mars 1985 og Av 9/87 av 6. mai 1987.

Legitimasjon  I forskriftens § 6-30-3 første ledd er det gitt regler for innhold av salgsdokumentet ved slik omsetning. Det er videre stilt krav om at selger må ha en bekreftelse fra kjøper om at varene er mottatt til bruk for fartøyet. Salgsdokumentet skal også angi når og til hvilket skip levering har skjedd (Av 23/78 av 7. september 1978) og Av 6/80 av 28. april 1980 pkt. 6). § 6-30-3 annet ledd har bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt for varer levert for salg til passasjerer på fartøy i internordisk trafikk. Merverdiavgiftsforskriftens dokumentasjonsbestemmelser er knyttet opp mot vareførselsbestemmelsene. I disse tilfeller er det overflødig med krav til bekreftelse for levering om bord siden det her dreier seg om ufortollede varer omfattet av vareførselsforskriftens regler om dokumentasjon for utførsel. Etter vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd kreves attest for utførsel fra transportør eller tollmyndighetene.

I SKNA17-2023-6 kom Skatteklagenemnda til at dokumentasjonskravet i § 6-30-3 første ledd første punktum, om at fritak etter § 6-30-1 «skal dokumenteres med salgsdokument som skal inneholde opplysning om hvilket fartøy varene er levert til», ikke var oppfylt når fartøyet ikke kunne identifiseres ut fra faktura og kontrakt sett i sammenheng. En redegjørelse per epost ble ikke ansett tilstrekkelig. Skatteklagenemnda fant videre at en bekreftelse fra kjøperen om at varene var mottatt om bord til bruk på fartøyet, avgitt «i ettertid», ikke oppfylte dokumentasjonskravet i § 6-30-3 første ledd siste punktum om at bekreftelsen «må gis ved levering av varene».

6-30.3.2 Tjenester til utenlandske fartøy

Vilkår  Det er et vilkår for avgiftsfritak at tjenesten helt ut er til bruk for det utenlandske fartøyet, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-30-2. Fritaket omfatter i utgangspunktet alle slags tjenester vedrørende fartøyet og dets varige driftsutstyr. Det vises i denne sammenheng til fritaksbestemmelsen i § 6-9 annet ledd. Avgiftsfritaket etter denne bestemmelse gjelder bare omsetning til utenlandske fartøy som nevnt i bestemmelsens første ledd. Det vises ellers til bestemmelsene om fjernleverbare tjenester i § 6-22 annet og tredje ledd.

Legitimasjon  Det må i salgsdokumentet angis hvilket fartøy tjenesten gjelder, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-30-3 tredje ledd.

Enkeltsaker

Sleping  Det skal ikke beregnes avgift ved sleping av utenlandsk fartøy langs kysten. Ved andre tjenesteytelser som utføres skipet skal det heller ikke beregnes avgift. (U 2/71 av 8. mars 1971 nr. 2)

Fakturamottaker  Tjenester til bruk for utenlandske fartøy (f.eks. laste- og lossetjenester, sleping e.l.) kan faktureres avgiftsfritt og det har ingen betydning hvem fakturaen utstedes til, f.eks. fartøyets reder, norsk megler eller annen person. Laste- og lossetjenester  Laste- og lossetjenester ved skipsanløp i Norge som belastes utenlandske fartøy, omfattes av avgiftsfritaket. (U 4/71 av 19. mars 1971 nr. 4)

Terminalytelser  Terminalytelser som belastes utenlandske fartøy kan faktureres uten avgift (R 6 av 30. juli 1970 pkt. II C). I U 4/72 av 19. mai 1972 nr. 6 uttales for øvrig at kranleie for lasting av utenlandske fartøy hører inn under terminalytelser som nevnt, og kan faktureres avgiftsfritt.

Renovasjon  En kommune leide ut containere og foretok bortkjøring/søppeltømming for to utenlandske marinefartøy. Containerne var plassert på kaien og mannskapet ombord fylte opp containerne. Kommunen fakturerte sjøforsvarsdistriktet for leie og transport av containerne som igjen fikk refundert utgiftene av vedkommende ambassade. Bortkjøring av avfall som fartøyets mannskap bringer i land på kai eller laster opp i kommunens biler, kan faktureres avgiftsfritt (Av 13/87 av 1. oktober 1987 nr. 9).

Lagerleie  Lagerleietjenester kunne ikke anses som levering av merverdiavgiftsfritatte terminalytelser i Skatteklagenemndas vedtak 20. september 2021 (SKNA11-2021-44).