4-2.5 § 4-2 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Etter tredje ledd kan departementet gi forskrift om at nærmere bestemte kostnader mv. ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget.

Kredittkostnader  Av FMVA § 4{{{-}}}2{{{-}}}1 første ledd fremgår at ved kredittkjøp skal kredittkostnader etter finansavtaleloven § 1-7 (7) ikke medtas i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift. Det er et vilkår at kredittkostnadene er særskilt angitt i salgsdokumentet og at kreditt gis for mer enn 30 dager.

Det følger av FMVA § 4-2-1 annet ledd at med kredittkjøp menes:

  • kjøp av løsøre der det er avtalt utsettelse med betaling av kjøpesummen eller noen del av den,
  • kjøp av løsøre der kjøpesummen helt eller delvis dekkes ved lån og kreditten gis av selgeren eller av en annen på grunnlag av avtale med selgeren, eller
  • leie eller annen avtale om bruk av løsøre som i realiteten tjener til å sikre et avhendingsvederlag, dersom det er meningen at mottakeren skal bli eier av tingen.

For kredittkjøp hvor kjøpesummen betales i terminer eller i rater gjelder ikke bestemmelsen.

Ved å bruke begrepet «kredittkostnader» presiseres det at det kun er omkostninger knyttet til selve kreditten som skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget, slik som renter, risikotillegg o.l. Andre alminnelige omkostninger som selger belaster kjøper, f.eks. transportforsikringspremie, kommer ikke til fradrag i avgiftsgrunnlaget.

Kredittkort  Finansieringstillegg ved bruk av kredittkort, som kontokunden betaler i tillegg til vederlaget for varen og som tilfaller finansieringsselskapet, skal ikke tas med i selgers avgiftsgrunnlag. Dette gjelder f.eks. kortselskapets etableringsgebyr, månedsgebyr, etterskuddsrente og purreomkostninger.

Risikoprovisjon  En bilforhandlers risikoprovisjon skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget ved salg på kreditt, jf. finansavtaleloven. Tidligere lov § 18 tredje ledd unntok uttrykkelig omkostninger ved kredittsalg fra beregningsgrunnlaget. Unntaket gjelder imidlertid kun omkostninger som påløper når salget skjer på kreditt etter finansavtaleloven § 1-7 (7). Det forhold at bilforhandleren også ved andre former for kredittsalg beregnet seg risikoprovisjon kan ikke medføre plikt til å medta slike finansieringskostnader ved ordinære kredittsalg (Av 28/81 av 13. november 1981 nr. 8).

Etter FMVA § 4-2-2 inngår ikke leasingselskapets kostnader til premier for ansvarsforsikring i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved leasing av motorkjøretøy. Bestemmelsen viderefører Finansdepartementets unntak fastsatt den 4. desember 1981 med hjemmel i tidligere lov § 70 (Av 33/81 av 30. desember 1981). Se også Skattedirektoratets uttalelse 21. oktober 2004 om bilutleiefirmas fakturering av en egen premie for personlig ulykkesforsikring referert under Enkeltsaker i M-4-2.3.1 ovenfor. Her uttalte direktoratet også at unntaket for leasingselskapers premie for ansvarsforsikring ikke gjelder for ordinær korttids bilutleie.

Etter FMVA § 4-2-3 inngår ikke produktavgift og salgsavgift ved fiskeres omsetning av fisk gjennom salgslag til registrerte videreforhandlere i beregningsgrunnlaget. Dette er en videreføring av et tidligere § 70-fritak, se F 23. desember 1974.