6-8.3 § 6-8 første ledd – Omsetning av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift 

Elbiler  Det følger av merverdiavgiftsloven § 6-8 første ledd at det ikke skal betales merverdiavgift av de første 500 000 kronene ved omsetning av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten leveres fra batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde. For kjøpsbeløp over 500 000 kroner skal det betales merverdiavgift med alminnelig sats. Avgiftsgrunnlaget fastsettes på grunnlag av vederlaget som betales for selve kjøretøyet, fratrukket 500 000 kroner. Bilforhandleren må følgelig splitte kjøpesummen i en fritatt og en avgiftspliktig del, hvis kjøpesummen overstiger 500 000 kroner. Den nye vektkomponenten i engangsavgiften inngår ikke i beregningsgrunnlaget, se mval § 4-2 første ledd, bokstav a.

Utstyr  Som nevnt ovenfor, har Finansdepartementet lagt til grunn at utstyr som ikke omfattes av oppregningen i FMVA § 6-7-1, fra 1. januar 2023 skal avgiftsberegnes med alminnelig sats. Det gjelder uavhengig av om utstyret omsettes sammen med et brukt elektrisk kjøretøy. Finansdepartementets presisering innebærer at Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 20. desember 2017, ikke lenger gir uttrykk for gjeldende rett.