9-7.3 § 9-7 annet og tredje ledd – Overføring av tilbakeføringsplikten

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift som nevnt i § 9-7 første ledd kan etter annet ledd unnlates i det omfang den som overtar kapitalvaren også overtar tilbakeføringsplikten. En adgang til å overføre tilbakeføringsplikten til ny eier av bygget mv. kan motvirke at merverdiavgiftsreglene i særlig grad blir bestemmende for om kapitalvaren fast eiendom overdras før eller etter at et byggetiltak på eiendommen fullføres.

Som nevnt ovenfor dekker bestemmelsen alle former for overdragelse. Dette betyr at plikten til tilbakeføring kan overføres i alle de overdragelsestilfellene som dekkes av bestemmelsen i mval. § 9-2 tredje ledd, herunder f.eks. fisjon og fusjon.

I medhold av § 9-7 tredje ledd er det gitt forskriftsbestemmelser i FMVA §§ 9-7-1 og 9-7-2 om vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten (§ 9-7-1), samt registrerings- og dokumentasjonsplikt (§ 9-7-2). Disse bestemmelsene, som bl.a. forutsetter at mottakeren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer, er i tråd med tilsvarende bestemmelser i merverdiavgiftsforskriften §§ 9-3-2 og 9-3-3 gitt i medhold av merverdiavgiftsloven § 9-3 tredje ledd. Det vises derfor til omtale foran i M-9-3.2.

I de tilfeller overdrageren har fradragsført all inngående merverdiavgift på byggekostnadene, og så overdrar eiendommen og tilbakeføringsplikten tilknyttet det aktuelle byggetiltaket til en mottaker som ville hatt full fradragsrett ved egen oppføring av bygget, vil overdrageren slippe tilbakeføring. Dersom mottakerens fradragsrett er mindre enn overdragerens, følger det av FMVA § 9-7-1 første ledd annet punktum at mottakeren bare kan overta den delen av tilbakeføringsplikten som tilsvarer mottakerens fradragsrett. Virkningen av dette framgår av tredje punktum, nemlig at overdrageren må foreta en samlet tilbakeføring av den resterende inngående avgiften.

Hvis mottakeren ikke fyller de nevnte vilkårene for å overta tilbakeføringsplikten, kan tilbakeføringsplikten etter FMVA § 9-7-1 annet likevel overføres til en ny mottaker, hvis denne samtykker, og han er et registrert avgiftssubjekt, eller blir et slikt subjekt innen terminen for første overdragelse. Tilsvarende gjelder hvor mottakeren er en kommune eller annen kompensasjonsberettiget, se fjerde ledd.