1-3.13 § 1-3 første ledd bokstav l – Spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs

Som spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs anses fartøy som er

spesielt bygget eller ombygget til bruk i petroleumsvirksomheten og

  • som har oppdrag i slik virksomhet.

Begrepet omfatter bl.a. standby-fartøy, supplyfartøy, tankskip for bøyelasting på feltet og nærmere angitte dykkerfartøy, se nærmere Ot.prp. nr. 48 (1979–80) og Av 4/85 av 24. januar 1985. Definisjonen må ses i lys av at omsetning og utleie av slike spesialfartøyer er fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd bokstav b og fjerde ledd bokstav c. Dessuten er visse leveranser til slike fartøyer fritatt, jf. § 6-30 tredje ledd. Det samme gjelder nærmere bestemte varer og tjenester fra baseselskaper til fartøyenes eiere og leietakere, jf. § 6-32 annet ledd, se hhv. M-6-9.3, M-6-30.5 og M-6-32.4.