Coronavirus - important information from the Tax Administration

11-6.1 Forarbeider og forskrifter

11-6.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

11-6.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 11-6-1 og 11-6-2