22-2.4 § 22-2 tredje ledd

Etter tredje ledd ble § 3-3 første ledd annet punktum om akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje opphevet med virkning fra 1. januar 2011. Bestemmelsen i sin helhet ble opphevet ved lov av 21. desember 2020 nr. 168 med virkning fra 1. januar 2021 og det ble vedtatt et nytt tredje ledd bokstav a og b i § 3-2. Ved denne lovendringen er i utgangspunktet alle former for alternativ behandling avgiftspliktig. Det er gitt særlige overgangsregler i endringsloven punkt II. Det vises til omtalen av M-3-3 og § 3-2 tredje ledd M-3-2.4.

I henhold til tredje ledd ble også § 9-1 tredje ledd og § 9-8 opphevet fra 1. januar 2011. Bestemmelsene har ikke lenger betydning da de omhandler plikten til tilbakeføring av fradragsført inngående avgift ved omdisponering av bygg og anlegg som er fullført før 1. januar 2008 til ikke-fradragsberettiget formål og hvor omdisponeringen er foretatt innen 3 år etter fullføring. § 9-8 om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift var en videreføring av tidligere merverdiavgiftslov § 21 tredje ledd.