3-4.4 § 3-4 tredje ledd – Utleie av arbeidskraft

Utleie av arbeidskraft for utøvelse av sosiale tjenester er unntatt fra merverdiavgiftsloven.

Utleie er unntatt i den grad arbeidstakeren utfører tjenester av en art som i seg selv omfattes av unntaket for sosiale tjenester. Derfor vil utleie til en kommune av personell som skal utføre sosiale tjenester falle utenfor loven, for eksempel hjemmehjelp, mens utleie av personer som kun skal utføre rengjøringstjenester vil være avgiftspliktig. Standpunktet samsvarer med en uttalelse fra Sivilombudet i sak 2019/301.