5-8.3 Førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser

5-8.3.1 Viltlevende marine ressurser

Merverdiavgiftsloven § 5-8 gjelder, ved henvisningen til fiskesalgslagsloven, fiskeres omsetning av viltlevende marine ressurser.

Begrepet viltlevende marine ressurser omfatter ifølge fiskesalgslagsloven § 2 tredje ledd fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunnen. Etter dette vil for eksempel førstehåndsomsetning til eller gjennom fiskesalgslag (jf. nærmere nedenfor) av sel og hval, kråkeboller og sjøstjerner og planter som tang og tare, omfattes av den reduserte satsen.

Fiskesalgslagsloven gjelder ikke høsting og annen utnytting av anadrome laksefisker slik dette er definert i lakse- og innlandsfiskloven § 5 bokstav a.

5-8.3.2 Førstehåndsomsetning til eller gjennom fiskesalgslag

Bestemmelsen i § 5-8 gjelder fiskeres omsetning til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av fiskesalgslagsloven. Av henvisningen til fiskesalgslagsloven følger da at særregelen knytter seg til førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser, jf. fiskesalgslagsloven § 2. Etter fiskesalgslagsloven § 8 skal førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser skje gjennom eller med godkjenning av et fiskesalgslag, og det er forbudt å utføre eller tilvirke viltlevende marine ressurser som ikke er omsatt i første hånd med godkjenning av et fiskesalgslag, med mindre det er til eget bruk.

Med førstehåndsomsetning forstås ifølge fiskesalgslagsloven § 2 annet ledd omsetning av viltlevende marine ressurser fra den som har høstet dem, og den første omsetningen etter ilandføring dersom fangsten ikke tidligere er omsatt gjennom eller med godkjenning av et fiskesalgslag. For omsetning til fiskesalgslag er det dessuten en forutsetning at laget selger fangsten direkte videre til registrert fiskeoppkjøper, og ikke overtar den fysiske rådigheten over fangsten for egen produksjon, lagring eller omsetning.

Salg fra et fiskesalgslag er uansett å regne som førstehåndsomsetning, jf. fiskesalgslagsloven § 2 annet ledd.

Om salgsoppgjøret bestemmer FMVA § 4-2-3 at ved fiskeres omsetning av fisk gjennom salgslag til registrerte videreforhandlere, inngår ikke produktavgift og salgsavgift til fiskesalgslaget i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Skjer salget i form av formidling eller godkjenning fra fiskesalgslaget, skal det beregnes merverdiavgift med redusert sats av den godtgjørelse (salgsavgift) som fiskesalgslaget mottar, jf. mval. § 5-8 annet punktum. Godkjente fiskekjøpere holder i oppgjøret med fiskeren tilbake den salgsavgift som skal tilfalle fiskesalgslaget. Salgsavgiften betales inn til fiskesalgslaget med tillegg av merverdiavgift med redusert sats. Merverdiavgiften utgjør inngående avgift for fiskekjøperen og utgående avgift for fiskesalgslaget.

Fiskesalgslagene har etter skatteforvaltningsloven § 7-5 sjette ledd plikt til å innrapportere all førstehåndsomsetning av råfisk gjennom salgslagene til skattemyndighetene.

5-8.3.3 Fiskere

Det er bare fiskeres omsetning som omfattes av særreglene. Det vil altså si omsetning av villfisk, forsåvidt gjelder fisk. Omsetning fra for eksempel Fiskeoppdretter  fiskeoppdretter av oppdrettet laks, stillehavslaks, ørret, regnbueørret og røye omfattes ikke av særreglene, idet en fiskeoppdretter ikke anses som fisker i henhold til disse bestemmelsene i merverdiavgiftsloven (Av 9/79 av 8. mai 1979 nr. 5).

Enkeltsaker

Fiskeforedling  En fisker som selv foredler sin fangst omfattes av særreglene for hele virksomheten, idet foredlingsvirksomheten anses som en del av fisket. Dette gjelder eksempelvis en fisker som salter eller tørker egen fangst, men også en Fabrikktråler  fabrikktråler, selv om foredlingsvirksomheten der er mer omfattende. Til sammenligning vil en selvstendig foredlingsvirksomhet ikke omfattes av disse særreglene i merverdiavgiftsloven. (U 3/76 av 9. august 1976 nr. 7)

Skjelltråling  En virksomhet som driver med sanking av skjell omfattes av særreglene, idet skjell (skalldyr) anses som råfisk. (Av 1/86 av 10. januar 1986 nr. 5)