6-28.6 § 6-28 femte ledd – Varetransport

For varetransport gjelder fritaket bare for tjenester som ytes før varen stilles til mottakerens disposisjon på avtalt bestemmelsessted.

Enkeltsaker

Nettleie  som betales for rett til å få transportert strøm gjennom strømnettet ut til plattform på kontinentalsokkelen anses som varetransport ut av merverdiavgiftsområdet, jf. definisjonen av vare i mval. § 1-3 første ledd bokstav b, og er følgelig omfattet av avgiftsfritaket i § 6-28 første ledd.

Lossetjenester  Hvorvidt lossetjenester ved import av varer kan faktureres avgiftsfritt til varesender/-mottaker er avhengig av transportavtalen – hvor langt den direkte transport strekker seg. Dersom varene stilles til mottakers disposisjon ved kai, vil lossingen være avgiftspliktig. Omfatter derimot transportavtalen lossing på destinasjonsstedet, vil lossingen være et ledd i den direkte transport og fritaket kommer til anvendelse.

Gebyr for tilbakesøking av tollavgift  Gebyr som en speditør beregner seg for å søke tollvesenet om tilbakebetaling av for mye betalt toll for varer som kommer i direkte transport fra utlandet, omfattes ikke av avgiftsfritaket, idet det bare omfatter tjenester som ytes før varen stilles til mottakers disposisjon. Speditørens tilbakesøking av toll var et nytt oppdrag i forhold til det som var avtalt i transportdokumentet og således måtte faktureres med avgift. Det ble vist til at oppdraget nok hadde en nær tilknytning til det avgiftsfrie oppdraget, men at det i tid falt på et senere tidspunkt enn fortollingsoppdraget.

Utenlandsk oppdragsgiver  Transporttjenester her i landet for utenlandsk oppdragsgiver er avgiftspliktig. Transportør som for utenlandsk oppdragsgiver henter utstillingsmateriell på jernbane i Norge og etter utstilling av materiellet her i landet bringer varene tilbake til jernbanen, utfører ikke et avgiftsfritt transportoppdrag (U 3/74 av 17. juli 1974 nr. 3).

Transport ved underentreprenør  Et firma inngikk avtaler med varesendere/-mottakere om transport av varer med bil. Transporten ble utført ved hjelp av underentreprenører (bileiere), men firmaet hadde selv det fulle ansvar for transporten overfor sine oppdragsgivere. Bileierne fakturerte sine transporttjenester til angjeldende firma som igjen foretok full fakturering overfor varesendere/-mottakere. Det ble reist spørsmål om bileierne ved transport av varer mellom sted i Norge og sted i utlandet kunne fakturere transporttjenestene avgiftsfritt til firmaet.

Skattedirektoratet uttalte i brev av 22. mai 1979 til et fylkesskattekontor at firmaet måtte antas å utføre selvstendige transportoppdrag for varesender/-mottaker og at utførelsen av slike transportoppdrag ved hjelp av underentreprenører måtte regnes som spedisjonsvirksomhet i relasjon til avgiftsfritaket. Underentreprenørene (bileierne) som utførte den grenseoverskridende transport, kunne således fakturere avgiftsfritt til angjeldende firma.

Speditør/megler  Næringsdrivende som betegner seg som formidlere, meglere o.l., men som fakturerer varesender/-mottaker i eget navn, antas å måtte regnes for å drive spedisjonsvirksomhet i relasjon til avgiftsfritaket. Lastebileiere som får sine oppdrag fra en slik virksomhet, f.eks. en transportsentral, kan fakturere transport av varer fra et sted i merverdiavgiftsområdet til et sted utenfor avgiftsfritt til sentralen, jf. FMVA § 6-28-2 annet ledd. Det er en forutsetning at lastebileieren utstyres med nødvendig legitimasjon for at transporten har foregått fra et sted innenfor til et sted utenfor merverdiavgiftsområdet, eller omvendt, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-3 første ledd, jf. Av 24/81 av 4. september 1981 nr. 6.

KMVA 5047 av 8. desember 2003

Saken gjaldt etterberegning av utgående merverdiavgift som følge av at klager ikke hadde beregnet utgående avgift ved omsetning av varetransporttjenester utført i Norge. Klagenemnda stadfestet etterberegningen. Det ble lagt til grunn at varetransporttjenestene i Norge som det var inngått særskilt avtale om, ikke kunne faktureres avgiftsfritt iht. tidligere lov § 16 første ledd nr. 4, jf. tidligere forskrift nr. 31 og 34. Videre ble det lagt til grunn at et aksjeselskap som er registrert i norsk foretaksregister og med norsk forretningsadresse, må anses som norsk selskap, uavhengig av hvem som eier aksjene i selskapet, og således ikke kunne anses som «utenlandsk speditør» iht. tidligere forskrift nr. 31 § 3 første punktum. Endelig ble fritaket i § 3 annet punktum ansett for å være begrenset til selve den grenseoverskridende transporten. Nevnte bestemmelser er videreført i merverdiavgiftsforskriften § 6-28-2, hhv. første og annet ledd.

Losse- og monteringsarbeid  Det ble reist spørsmål om rekkevidden av avgiftsfritaket for transporttjenester direkte fra utlandet i de tilfeller varene losses med norsk kraneiers kran og det utføres monteringsarbeid i direkte sammenheng med løftetjeneste. Både løftetjenesten og montasjen ble utført og betalt iht. transportavtalen. Skattedirektoratet uttalte i brev av 1. desember 1983 at montering av varer ikke kunne anses som tjeneste som «i alminnelighet ytes i forbindelse med transporten». Ytelsen av monteringstjenesten måtte anses avgiftspliktig selv om monteringstjenesten ble utført for utenlandsk transportør og var nevnt i transportavtalen med den utenlandske transportørens oppdragsgiver. I slike tilfeller vil monteringen, enten den utføres av transportøren selv eller av en underentreprenør, utløse registreringsplikt (ev. v/representant) for den utenlandske transportøren. Kranfirmaet blir avgiftspliktig for utførelse av krantjeneste i forbindelse med montering for den utenlandske transportør.

Formidling  En transportsentral som mot vederlag rent faktisk utfører formidling av varetransport direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet, skal beregne avgift av vederlaget. Formidling av oppdrag vedrørende varetransport direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet, kan ikke anses som avgiftsfri tjeneste «i forbindelse med» transporttjenester direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet. Det som i nevnte tilfelle utføres, er formidling av varetransport i Norge og således avgiftspliktig (Av 11/86 av 14. juli 1986 nr. 7). Formidling av persontransport er imidlertid fritatt for avgiftsplikt når transporten skal skje direkte til eller fra utlandet, se M-6-29.