6-25.3 § 6-25 første ledd – Varer omsatt til personer bosatt utenfor merverdiavgiftsområdet

Turistsalg  Hovedregelen er at det skal beregnes avgift ved omsetning av varer i Norge til personer bosatt i utlandet når disse midlertidig oppholder seg her i landet. Selgeren kan imidlertid på visse vilkår tilbakeføre (og refundere) merverdiavgift beregnet ved slike salg når varene tas med som reisegods. Dette er regulert i merverdiavgiftsloven § 6-25, jf. FMVA §§ 6-25-1 til 6-25-3, se også Av 13/87 av 1. oktober 1987 nr. 7. Likestilt med salg til personer bosatt i utlandet anses også salg til personer som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen.

Fritaket er betinget av at det kan legitimeres i selgers regnskap at varen er ført ut av merverdiavgiftsområdet. Det må følgelig føres tilstrekkelig kontroll med at varen virkelig føres ut av landet. Legitimasjon skjer i dag enten gjennom blanketten RD-0032 påført tollmyndighetenes utførselsattest, eller gjennom adgangen for private selskaper til å administrere ordningen. Ordningen er i realiteten et fritak for merverdiavgift ved utførsel som er betinget av at selger mottar dokumentasjon på at turisten har ført varen ut av merverdiavgiftsområdet.

Skattedirektoratet fastsatte 24. januar 2014 endringer i merverdiavgiftsforskriften § 6-25-2. Endringene innebærer at dokumentasjonskravene presiseres ytterligere, og at det åpnes for en elektronisk løsning. Tollmyndighetene påfører attestasjon på blanketten RD-0032, som bekrefter utførsel. Tilsvarende bekreftelse skal nå også påføres ved bruk av den private ordningen. Videre er det åpnet for at kontroll av at varene føres ut av merverdiavgiftsområdet også kan gjøres når varen innføres i annet land.

Ved å åpne for at kontrollen kan foretas ved innreise i annet land, vil turister som forlater Norge på steder der det ikke kan foretas tilstrekkelig kontroll av om varen utføres, likevel kunne få refundert merverdiavgift ved at det utføres kontroll ved innreise.

Refusjon ved attestasjon fra tollmyndighetene krever at blanketten RD-0032 brukes ved kjøpet, og fylles ut av selger. Ved utreise må varen fremvises slik at tollmyndighetene kan attestere utførselen på den utfylte blanketten. Tollmyndighetene attesterer på at varen faktisk bringes ut av landet. Attestasjon skal kun gis i forbindelse med den umiddelbare utreisen. Kjøper sender deretter blanketten tilbake til selger, og selger refunderer deretter merverdiavgiften til kjøper.

Refusjonsadgangen gjennom private selskaper ble innført i 1985 som et supplement til den allerede etablerte refusjonsordning for turistsalg.

Taxfree-sjekk  I praksis skjer dette ved at selger utsteder en tilbakebetalingsblankett, taxfree-sjekk, til turisten.

Tilbakebetalingsblanketten skal være datert og inneholde opplysninger om selgers organisasjonsnummer, fakturanummer, dato for varesalg og varens art, vederlag inklusive merverdiavgift og refusjonsbeløp. Kjøper skal angis ved navn og bostedsadresse samt referanse til passnummer eller annen legitimasjon hvor nevnte opplysninger fremkommer.

Sjekkbeløpet er noe lavere enn beregnet merverdiavgift, idet differansen skal dekke det private selskapets omkostninger og fortjeneste. Ved utreise leverer turisten sjekken til det private selskapet som utbetaler sjekkbeløpet. Selgeren mottar deretter faktura fra det private selskapet på det fulle merverdiavgiftsbeløp. Salgsdokument fra selskapet til selger skal inneholde referanse til den enkelte tilbakebetalingsblankett. Salgsdokumentet sammen med kopi av tilbakebetalingsblanketten eller tilsvarende dokumentasjon samt bekreftelse på at varen er utført fra Norge, eller innført i annet land gjelder som selgers legitimasjon for avgiftsfritt salg, og selger kan foreta en tilbakebetaling av beregnet merverdiavgift, jf. Av 9/85 av 30. april 1985 og Av 13/87 av 1. oktober 1987 nr. 7.

Det har vært reist spørsmål om private selskapers krav til kontroll i forbindelse med attestasjon av om varen bringes ut av landet som reisegods. Hvorvidt kjøper rent faktisk bringer med seg varene ut av landet innen en måned etter levering, kontrolleres på utreisestedet av det private selskapet. Kontrollen som utføres av den private aktøren, danner grunnlaget for selgers eventuelle dokumentasjon på avgiftsfritt salg. Dersom det ikke foretas tilstrekkelig kontroll av om varen føres ut av landet, vil omsetningen være avgiftspliktig i henhold til hovedregelen om at det skal beregnes og betales merverdiavgift ved omsetning av varer i merverdiavgiftsområdet. Skattedirektoratet har i den forbindelse uttalt at kontroll av om varen føres ut av landet, kun kan utføres i umiddelbar nærhet til avreise, dvs. at de private aktørene må være plassert slik at det kan føres kontroll med at varen faktisk går ut av landet. Eksempelvis vil dette innebære at ved avreise med cruiseskip skal kontroll som hovedregel foretas ombord på skipene ved siste norske havn. Skattedirektoratet har imidlertid lagt til grunn at refusjon av merverdiavgift kan skje på land i siste norske anløpshavn der det av praktiske grunner er umulig å komme ombord i cruiseskipene, men da i umiddelbar nærhet.

FMVA § 6-25-2 annet ledd stiller ikke som vilkår at private refusjonsselskaper må være lokalisert i avgangshall, de kan være etablert i innsjekkingshall på lufthavn. En person som er folkeregistrert i Norge, anses ikke som «bosatt i utlandet». Dette vil gjelde f.eks. norsk militært personell som tjenestegjør i utlandet.

Bilmotoren til en utenlandsk turist brøt sammen og det ble satt inn ny bilmotor her i landet. Bilturisten fortsatte sin reise i Norge etter innsetting av ny motor. Innsatt bilmotor ble ikke ansett å falle inn under begrepet «reisegods» i tidligere forskrift nr. 24 § 16, jf. ny lov § 6-25 første ledd første punktum. Refusjon av betalt merverdiavgift etter disse reglene kunne derfor ikke påregnes.

Generell refusjonsordning  Utenlandske næringsdrivende kan på visse vilkår få refundert merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer eller tjenester i Norge, eller ved innførsel av varer til Norge. Ordningen er omtalt i tilknytning til merverdiavgiftsloven § 10-1, jf. M-10-1.