11-6.2 § 11-6 første ledd – Utbetaling ved forlis, større redskapstap mv.

Ved havari, større redskapstap o.l. kan det for fiskere som skal levere skattemelding en gang i året gis samtykke til at inngående avgift betales tilbake før utløpet av vedkommende kalenderår.

For fiskere vil det kunne oppstå situasjoner, eksempelvis ved havari, større redskapstap o.l., som innebærer at fartøyet blir avskåret påregnelige fangstinntekter som normalt skulle kompensere allerede utbetalte avgiftsbeløp. I slike ekstraordinære tilfeller kan det være behov for å få utbetaling av overskytende inngående avgift etter særskilt avregning før utløpet av vedkommende kalenderår.

De nærmere reglene for utbetaling av den overskytende inngående avgift er gitt i FMVA §§ 11-6-1 og 11-6-2.

Det er et vilkår for utbetaling av overskytende inngående avgift at tapet av verdier til sammen utgjør minst 10 000 kroner beregnet etter gjenanskaffelsesverdi, merverdiavgift ikke medregnet, og at overskytende inngående avgift ved avregningen utgjør minst 2 000 kroner. Søknad om utbetaling skal sendes skattekontoret innen tre måneder etter utløpet av den kalendermåneden tapet er skjedd og skal være vedlagt skattemelding som skal omfatte:

  • særskilt avregning av utgående og inngående avgift fra 1. januar i det året søknaden sendes og fram til utløpet av siste kalendermåned før søknadsdato
  • opplysninger om eventuell mottatt refusjon av inngående merverdiavgift i samme tidsrom for redskapshold i lottfiske

Skattemeldingen skal bare omfatte omsetning i fiske og ikke omsetning i eventuell annen næring, jf. ellers merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd. Skattedirektoratet har fastsatt skjema for søknaden, RF-0049.