9-5.6 § 9-5 fjerde ledd – Delvis justering ved endring av del av kapitalvare

Bestemmelsen i § 9-5 fjerde ledd omhandler tilfeller hvor endringer i bruken eller en overdragelse bare gjelder deler av en kapitalvare nevnt i § 9-1 annet ledd bokstav b (fast eiendom). Det skal ved delvis endring eller delvis overdragelse kun justeres for inngående merverdiavgift som knytter seg til de deler av kapitalvaren som er endret eller overdratt. Formålet er å forenkle justeringen ved for eksempel salg av deler av en fast eiendom.