6-7.4 § 6-7 annet ledd – andre varer enn selve kjøretøyet og arbeid som utføres på kjøretøyet  

6-7.4.1 Den nærmere avgrensing av fritaket 

Fritaket omfatter det tidligere registrerte (brukte) kjøretøyet, slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv. Dersom det ikke betales særskilt vederlag, omfatter fritaket også utstyr og påbygg som monteres på eller installeres i kjøretøyet i den utstrekning det er påbudt i kjøretøyforskriftene for vedkommende type, merke og årsmodell, eller er nødvendig for å bringe kjøretøyet i vanlig stand og til de spesifikasjoner som er vanlige for vedkommende type, merke og årsmodell, se FMVA § 6-7-1. Videre omfattes drivstoff, smøreolje, reservehjul og verktøy som normalt følger med kjøretøy. I KMVA 4678 var spørsmålet om en del av det utstyret/tilleggsutstyret som fulgte med ved salg av en del brukte biler, var uriktig fakturert avgiftsfritt iht. fritaket for brukte kjøretøyer. 

Se også KMVA 3315, KMVA 3994, KMVA 4236, KMVA 4248 og KMVA 4285. 

Fritaket gjelder også nærmere angitte arbeidsytelser som utføres for selgers regning knyttet til klargjøring mv. av kjøretøy og utstyr mv. som nevnt i § 6-7-1 første ledd bokstav a. Det er kun utførte arbeider og innføying av deler for selgerens regning som går inn under fritaket, siden fritaket knytter seg til kjøretøyets tilstand på salgstidspunktet. 

Ifølge Av 9/86 av 12. juni 1986 er det den siste registreringen i kjøretøyregisteret som er avgjørende for avgiftsplikten. Dette betyr at utstyr som fulgte med kjøretøyet da det ble tatt inn, avgiftsfritt kan repareres eller skiftes ut. 

I Av 28/81 av 13. november 1981 nr. 10 er det gitt uttalelser om en rekke enkelttilfeller som gjelder bilforhandlers reparasjon/oppbygging av brukte kjøretøyer. 

Dekk  Dekk som ikke er i forskriftsmessig stand, Radio defekte radioer som er standardutstyr for vedkommende biltype og slitte Setetrekksetetrekk (ikke varetrekk) er eksempler på utstyr som kan erstattes avgiftsfritt (Av 9/79 av 8. mai 1979 nr. 3). 

Dersom FM-radio er standardutstyr for angjeldende bilmodell, antar vi at DAB+adapter  DAB+adapter og bilforhandlers montering av denne, omfattes av fritaket. En DAB+adapter vil etter stengingen av FM-nettet, være nødvendig for å kunne bruke eldre radioer. 

Lastevogner  Ved ombygging/påbygging av lastevogner er det blitt reist flere nærmere spesifiserte spørsmål som gjelder ulike typer arbeid på vognene, se Av 20/79 av 27. september 1979 nr. 2. Det ble antatt at det skal svares merverdiavgift av varer og tjenester i de nevnte tilfellene (jf. også Av 28/81 nr. 10 ovenfor). 

Ekstrautstyr  Såfremt utstyret er av en kategori som nevnt i forskriftens § 6-7-1, vil det foreligge avgiftsfritak uansett om dette utstyret karakteriseres som «tilleggsutstyr» eller «ekstrautstyr» (Av 7/84 av 16. mars 1984 nr. 5). Men utstyr utover det som kan forankres i forskriftens ordlyd, kan ikke repareres eller skiftes ut eller på annen måte tilføres et tidligere registrert kjøretøy avgiftsfritt (Av 4/89 av 8. februar 1989 nr. 4).