5-8.2 Generelt om § 5-8

Særordningen i merverdiavgiftsloven § 5-8 gjelder for fiskeres omsetning til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av fiskesalgslagsloven (lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar). Av henvisningen til fiskesalgslagsloven fremgår at dette gjelder førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. Bestemmelsen var tidligere knyttet opp mot råfiskloven fra 1951, som med virkning fra 1. juli 2010 ble gjort gjeldende for «andre viltlevende marine ressurser» i tillegg til råfisk. Fra 1. januar 2014 ble råfiskloven avløst av den nye fiskesalgslagsloven. Fiskesalgslagsloven viderefører i det vesentlige den tidligere råfiskloven, men benytter betegnelsen viltlevende marine ressurser i stedet for råfisk, bl.a. fordi dette harmonerer bedre med begrepsbruken i det øvrige lovverket på fiskeriområdet.

For uttak av fisk vises til mval. § 6-20, og for innførsel til § 7-5 første ledd bokstav c.

Den reduserte satsen  Når det gjelder den reduserte avgiftssatsen for fiskeres omsetning til fiskesalgslag, er det forutsatt at den fastsettes årlig av Stortinget på samme måte som avgiftssatsene for øvrig.

Ved Finansdepartementets forslag til størrelsen på den reduserte satsen, var det et sentralt mål å søke å tilpasse avgiftssatsen slik at de avgiftsbeløp fiskerne får innbetalt ved sine løpende oppgjør med fiskesalgslagene gjennomgående svarer til den lavere avgiftsbelastningen som fiskerne får ved sine anskaffelser som følge av avgiftsfritaket for fiskefartøy, som vanligvis er fiskernes viktigste og mest kostbare driftsmiddel. Terminlengden for primærnæring (kalenderåret) ville ellers medført en stor likviditetsfordel for fiskerne. Se nærmere St.prp. nr. 1 (1969–70) s. 6.

Finansdepartementet tilrådde at avgiftssatsen ble satt til 11,11 %. Det ble lagt vekt på å finne en avgiftssats som ville være enkel å praktisere for fiskerne (1/9 av salgsvederlaget eksklusiv avgift og 1/10 av salgsvederlaget inklusiv avgift).

Stortinget sluttet seg til Finansdepartementets forslag om størrelsen på den reduserte satsen, som for øvrig har vært uendret siden merverdiavgiften ble innført i 1970.

Avgiftssatsen vil ikke ha noen reell betydning for den endelige avgiftsbelastningen ved salg av fisk til etterfølgende omsetningsledd eller til endelig forbruker, idet de senere omsetningsledd enten skal beregne merverdiavgift etter alminnelig sats (f.eks. fisk til dyrefôr) eller etter redusert sats for næringsmidler.