6-9 § 6-9. Fartøy mv.

(1) Omsetning av følgende fartøy er fritatt for merverdiavgift:

 • fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, isbryting eller fangstvirksomhet
 • spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs
 • skolefartøy
 • fartøy på minst ti meter som anskaffes til Forsvaret
 • fartøy til bruk for forsking og værvarsling
 • fartøy på minst seks meter til bruk for yrkesmessig fiske
 • fartøy til bruk for berging eller redning

Fritaket omfatter også driftsutstyr som leveres sammen med slike fartøy.

(2) Omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av fartøy som nevnt i første ledd eller driftsutstyr for slike fartøy, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Fritaket omfatter også varer som leveres i forbindelse med slike tjenester.

(3) Omsetning av tjenester fra fartøy i form av berging av fartøy, er fritatt for merverdiavgift.

(4) Utleie av følgende fartøy, er fritatt for merverdiavgift:

 • fartøy på minst 15 meter til bruk i utenriks fart
 • fartøy på minst 15 meter til bruk i innenriks fart dersom fartøyet er bestemt for persontransport mot vederlag,
 • spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs
 • fartøy på minst ti meter som anskaffes til Forsvaret

(5) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med fartøy til yrkesmessig fiske etter første ledd bokstav f.