23.6.2 Finansieringen

Hensikten med kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner med videre er kun å avhjelpe konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet. Ordningen er ikke ment som en støtteordning, og er derfor forutsatt å være tilnærmet provenynøytral. Ved innføringen av ordningen ble dette gjennomført gjennom en engangsreduksjon i overføringene til kommunesektoren. Eventuell økt kompensasjon i fremtiden som følge av økt kjøp av merverdiavgiftspliktige varer og tjenester i kommunesektoren ble forutsatt finansiert gjennom økte merverdiavgiftsinntekter for staten. Overfor private barnehager, grunnskoler og videregående skoler oppnådde man provenynøytralitet gjennom reduksjon i tilskuddsordninger fra staten.