6-28.5 § 6-28 fjerde ledd – Rundreiser

Etter merverdiavgiftsloven § 6-28 fjerde ledd gjelder ikke fritaket for noen del av rundreiser i merverdiavgiftsområdet utover 24 timer.

Med rundreiser forstås reiser hvor transportørens formål er at de reisende skal få se og oppleve områder, steder, severdigheter mv. i motsetning til reiser hvor formålet er å befordre de reisende fra et sted til et annet. Rundreiser vil typisk kunne gjelde turer med busser, og det antas at bussreiser her i landet utover 24 timer bare unntaksvis vil kunne falle utenfor begrepet. Det er ingen forutsetning for rundreiser at reisen avsluttes der den startet.

Uavhengig av om vilkårene for øvrig er oppfylt, vil således en rundreise i merverdiavgiftsområdet utover 24 timer være avgiftspliktig i sin helhet. Starter f.eks. en slik rundtur med buss utenfor merverdiavgiftsområdet, vil avgiftsplikten inntre fra og med bussen passerer riksgrensen.

Rundreiser i merverdiavgiftsområdet under 24 timer og som påbegynnes og/eller avsluttes utenfor merverdiavgiftsområdet, vil imidlertid komme inn under fritaket for direkte transport så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt.

Avgrensningen gjelder bare rundreiser i merverdiavgiftsområdet. Dette innebærer at f.eks. en bussreise direkte til utlandet ikke faller utenfor fritaket fordi reisen i utlandet vil være å karakterisere som en rundreise.

Cruiseskip som er innenfor norsk avgiftsområde på gjennomfart som del av et internasjonalt cruise, anses ikke å drive avgiftspliktig virksomhet med persontransport i Norge, jf. Finansdepartementets brev av 19. april 2004og 3. mai 2022.