3-1.3 § 3-1 annet ledd – Avgiftsplikt ved levering av varer med lav verdi som innføres til andre mottakere enn næringsdrivende og offentlig virksomhet i merverdiavgiftsområdet

§ 3-1 er endret med virkning fra 1. april 2020, og bestemmelsen er gitt nytt annet ledd.

Nytt annet ledd bestemmer at det skal beregnes merverdiavgift ved levering av varer med lav verdi som innføres til andre mottakere enn næringsdrivende og offentlig virksomhet i merverdiavgiftsområdet. Dette gjelder likevel ikke næringsmidler, varer som krever særskilt tillatelse for innførsel eller varer som ilegges særavgifter.

Med hjemmel i paragrafens sjette ledd er det fastsatt en ny forskrift om vilkår for at mottakeren av vare med lav verdi omfattet av annet ledd, ikke er å anse som næringsdrivende eller offentlig virksomhet. Det vises til FMVA § 3-1-1, se M-3-1.7.

Endringen har sammenheng med fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350 kronersgrensen). Fra 1. april 2020 ble forenklet registreringsordning utvidet til å omfatte utenlandske tilbydere som selger varer med lav verdi til norske forbrukere. Ordningen gjelder utenlandske selgere som tilbyr varer til norske forbrukere med verdi opp til 3000 kroner. Denne endringen er nærmere omtalt under kapittel 14 II.