7-1.6 Enkeltsaker

Avtaler om anskaffelse av våpensystemet F-35 og deltakelse i vedlikeholdsprogrammet inngås mellom Forsvaret og F-35-programkontoret. Programkontoret er formelt og administrativt underlagt det amerikanske forsvarsdepartementet.

Skattedirektoratet har i vedtak av 30. januar 2017 nr. 104 og 11. august 2017 nr. 1243 innvilget fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved innførsel av varer som er omfattet av vedlikeholdsprogrammet for våpensystemet F-35 med hjemmel i tidligere § 7-10.

Det påpekes at dispensasjonshjemmelen setter som vilkår at det finner sted en innførsel av varer «til vedlikehold av våpensystemet F-35». Etter Skattedirektoratets oppfatning vil derfor ikke underleverandører oppfylle dette vilkåret, da det i disse tilfellene vil være kjøper som foretar vedlikehold av det nevnte våpensystemet. Skattedirektoratet la i vedtak av 2. august 2017 til grunn at vilkårene for dispensasjon ikke var oppfylt, da det åpenbart forelå et underleverandørforhold der kjøperen skulle foreta vedlikehold av det nevnte våpensystemet. Søkeren var heller ikke berørt av de avgiftstekniske problemstillingene som følger av opprettelsen av det flernasjonale F-35-programkontoret. Søknad om fritak ble derfor avslått.