2-4.3 § 2-4 annet ledd – Forskriftshjemmel

Forskriftshjemmelen er benyttet til å gi bestemmelser om hva som menes med betydelige anskaffelser i lovens § 2-4 første ledd bokstav a, samt nærmere vilkår for forhåndsregistrering basert på sannsynligheten for at omsetningen vil ligge betydelig over beløpsgrensen for registrering i § 2-1. Se nærmere omtale i kap. 2-4.2.