7-4.2 § 7-4 første til fjerde ledd første punktum – Avgiftsfritak for innførsel av luftfartøy og varer til luftfartøy mv.

Luftfartøy og driftsutstyrFritaket ved innførsel korresponderer her med det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning. Det vises derfor til omtalen av § 6-10 første ledd i kap. 6-10.3 om hva som skal anses som luftfartøy og tilhørende driftsutstyr i denne forbindelse. Luftfartøyet må være anskaffet til «yrkesmessig luftfartsvirksomhet» eller være et «militært luftfartøy».

Det framgår av henvisningen til merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd at avgiftsfritaket omfatter driftsutstyr som leveres sammen med luftfartøyet. Isolerte leveranser av slikt utstyr før eller etter hovedleveransen, dvs. av luftfartøyet, omfattes ikke av fritaket i § 7-4 første ledd.

Ved innførsel av fly hvor importøren ikke har driftstillatelse, kan det gis fritak for merverdiavgift dersom det ved fortollingen blir lagt fram en skriftlig avtale om utleie til et firma som har konsesjon eller driftstillatelse, og avtalen har en varighet på minst to år.

FlysimulatorerFritaket i § 7-4 annet ledd gjelder innførsel av flysimulatorer med deler og komponenter til disse til bruk i sivil luftfart. Fritaket korresponderer med avgiftsfritaket i § 6-10 fjerde ledd ved innenlandsk omsetning.

Proviant og forbruksvarerFritaket i § 7-4 tredje ledd viser til tolloven § 5-2 første ledd bokstav a, d og e. Fritakene i tolloven § 5-2 første ledd bokstav a, d og e gjelder alle typer luftfartøy i ervervsmessig virksomhet som kommer til tollområdet for midlertidig opphold her. Tollområdet samsvarer med merverdiavgiftsområdet.

Bokstav a omhandler innførsel av proviant og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i luftfartøyet under reise til og fra tollområdet og under nødvendig opphold i denne forbindelse. Bokstav d omhandler innførsel av deler, inventar og redskaper til luftfartøy som berges til tollområdet, jf. også tollforskriften § 5-2-20. Bokstav e omhandler innførsel av deler og inventargjenstander ombord i luftfartøy, som innføres sammen med dette og beholdes til bruk ombord mens det er på norsk territorium. Det vises for øvrig til vilkårene for de tilsvarende tollfritakene som fremgår av tolloven § 5-2 annet ledd og § 5-2-10 i tollforskriften.

Varer til bruk i utenriks fart§ 7-4 fjerde ledd gir avgiftsfritak ved innførsel av nærmere bestemte varer til bruk for luftfartøy som går i utenriks fart eller som for den enkelte tur har bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet.

I FMVA § 1-3-7 er det gitt en definisjon av hva som menes med «fartøy og luftfartøy i utenriks fart», se kap. 1-3.14.5. Departementet er gitt fullmakt til i forskrift å bestemme hvilke varer som omfattes og de nærmere vilkår for avgiftsfrihet. I FMVA § 7-4-1 første ledd er det gitt avgiftsfritak for flyselskapers innførsel av alle varer til bruk for luftfartøy i utenriks fart.

Enkelttur utenfor merverdiavgiftsområdetI annet ledd i samme paragraf i forskriften, er det videre fastsatt avgiftsfritak for flyselskapers innførsel av proviant og forbruksvarer til bruk for luftfartøy i innenriks luftfart eller for militære luftfartøy, dersom luftfartøyet går en enkelttur til lufthavn utenfor merverdiavgiftsområdet.