9-1.5 § 9-1 annet ledd bokstav a – Begrepet kapitalvare; maskiner mv.

Bokstav a definerer når maskiner, inventar og andre driftsmidler er å anse som kapitalvare, mens bokstav b inneholder en tilsvarende definisjon for byggetiltak på fast eiendom, jf. nedenfor. Felles for begge kategorier er at anskaffelsesverdien må overstige en gitt beløpsgrense.

Maskiner, inventar mv.  Som kapitalvare etter § 9-1 annet ledd bokstav a anses maskiner, inventar og andre driftsmidler med en kostpris der Beløpsgrensen  inngående merverdiavgift utgjør minst 50 000 kroner. Kjøretøy som er fritatt for merverdiavgift etter § 6-7 tredje ledd anses ikke som kapitalvare i merverdiavgiftslovens forstand. Dette gjelder kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, dersom kjøretøyet har vært registrert her i landet, samt kjøretøy som nevnt i vedtaket § 1 avgiftsgruppe c og som har tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, se Stortingsvedtak om særavgifter for 2023.

Beløpsgrensen gjelder hver enkelt anskaffelse. Dersom det for eksempel anskaffes to maskiner samtidig, og inngående avgift for hver maskin utgjør mindre enn 50 000 kroner, vil det verken være rett eller plikt til å justere inngående avgift selv om disse beløpene til sammen overstiger beløpsgrensen.