6-30.7 § 6-30 femte ledd – Forskriftshjemmel

Femte ledd første punktum gir departementet hjemmel til i forskrift å gi utfyllende bestemmelser til fritakene i paragrafens øvrige ledd. Etter annet punktum kan departementet gi forskrift om fritak for merverdiavgift for omsetning av varer og tjenester også til bruk for andre fartøy under opphold utenfor merverdiavgiftsområdet. Det vises til omtalen ovenfor.