2-5.2 Registrering av lottfiske

Lottfiske foreligger når to eller flere fiskere driver fiske sammen på et fiskefartøy mot en fastsatt andel (lott) i fangstverdien.

Bestemmelsen i § 2-5 er en særbestemmelse om hvem (hvilket avgiftssubjekt) som er ansvarlig for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ved lottfiske. Ved lottfiske vil den ansvarlige for registreringen være den reder, høvedsmann eller fisker som leverer fisken til kjøperen eller mottar oppgjør på fartøyets eller fiskerens vegne.

Se § 10-6 om øvrige lottfiskeres rett til refusjon av inngående merverdiavgift for kjøp eller leie av fiskeredskap som disse stiller med.