2-5.2 Registrering av lottfiske

Lottfiske foreligger når to eller flere fiskere driver fiske sammen på et fiskefartøy mot en fastsatt andel (lott) i fangstverdien.

Bestemmelsen i § 2-5 er en særbestemmelse om hvem (hvilket avgiftssubjekt) som er ansvarlig for registrering i Merverdiavgiftsregisteret ved lottfiske. Ved lottfiske vil den ansvarlige for registreringen være den reder, høvedsmann eller fisker som leverer fisken til kjøperen eller mottar oppgjør på fartøyets eller fiskerens vegne.

Se mval. § 10-6 om øvrige lottfiskeres rett til refusjon av inngående merverdiavgift for kjøp eller leie av fiskeredskap som disse stiller med.