7-6.2 Generelt om § 7-6

Fullmaktsbestemmelsen i § 7-6 omhandler varer som er mottatt vederlagsfritt fra områder utenfor merverdiavgiftsområdet. I merverdiavgiftsforskriften §§ 7-6-1 til 7-6-4 er det fastsatt utfyllende bestemmelser med hjemmel i forskriftsfullmakten.

Etter § 7-6-1 skal det ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av erstatningsdeler fra utenlandsk selger, dersom dette skjer som ledd i en reparasjon i Norge og med grunnlag i en garantiforpliktelse. Dersom selgeren alternativt skulle beslutte at varen skal repareres (gratis) i utlandet som ledd i en slik garantiforpliktelse, skal beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved gjeninnførselen settes til null, jf. § 4-11 fjerde ledd annet punktum. jf. omtale i M-4-11.5. Disse to bestemmelsene utfyller således hverandre slik at partene kan velge den mest praktiske løsning i hvert enkelt garantitilfelle. Det kan også nevnes i denne forbindelse at heller ikke gratis innenlandske erstatningsleveranser i garantitilfeller er avgiftspliktig.

Innførsel av legemidler som deles ut vederlagsfritt for klinisk utprøving kan skje avgiftsfritt dersom Direktoratet for medisinske produkter har gitt registreringsfritak, jf. merverdiavgiftsforskriften § 7-6-2.

Merverdiavgiftforskriften § 7-6-3 fastsetter at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer som laboratorier og forskningsinstitutter tilknyttet universitets- og høyskolesystemet mottar vederlagsfritt for testing i forskningsøyemed. Det er et vilkår for fritaket at varene gjenutføres, destrueres eller ødelegges på annen måte når testingen er ferdig.

Forskriftens § 7-6-4 fastsetter avgiftsfritak for reproduksjonsmateriale for kart mv. som vederlagsfritt er stilt til disposisjon fra andre NATO-land for bruk i det norske forsvarets militærgeografiske arbeid.