14-5.1 Forarbeider

  • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)
  • Lov 27.05. 2016 nr. 14: Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning og Innst. 231 L (2015-2016)